20 νέες θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές (2022-2023) με Υποτροφία στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρονται 20 νέες θέσεις για διδακτορικές σπουδές, εκ των οποίων πολλές συνοδεύονται με υποτροφία για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Αναφορικά με τις επιστημονικές περιοχές που διατίθενται είναι οι παρακάτω: 

  1. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
  2. Κατάλυση, ενέργεια και ηλεκτροχημικές διεργασίες
  3. Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες
  4. Τεχνολογίες πλάσματος και νανοτεχνολογία
  5. Νέα υλικά και επιφάνειες
  6. Βιοκαταλύτες, βιοτεχνολογία και περιβάλλον
  7. Θεωρία, μαθηματική μοντελοποίηση, μοριακή προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών και διεργασιών

Επιπλέον, οι υποτροφίες προσφέρονται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και έχουν διάρκεια από τρία έως πέντε έτη. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών θα διατίθενται πρόσθετη χρηματική στήριξη προκειμένου να συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα και να εκπονήσουν ερευνητικό έργο πολύ υψηλού επιπέδου σ’ ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά το άρθρο 92 του Ν. 4957/2022, έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.
  • Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Υποβολή Αιτήσεων

  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά.