Το Πανεπιστήμιο Γεωπονίας της Αθήνας διαθέτει το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» και δημιουργήθηκε από τα Τμήματα του

 • Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Η διαλογή των σπουδαστών γίνεται με την εξής διαδικασία:

 • Υποβάλλουν αιτήσεις από 1/6/2023 έως 29/9/2023
 • Οι συνεντεύξεις θα γίνουν διαδικτυακά

Το ΠΜΣ διαρκεί 3 εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής.

Υπάρχει δυνατότητα μερικής παρακολούθησης του ΠΜΣ

Τα δίδακτρα είναι 3.800€. 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

 • Αίτηση
 • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Αν ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου αλλοδαπής, θα χρειαστεί βεβαίωση αναγνώρισης από το κράτος όπου ανήκει το ΔΠΜΣ (ελληνικό). Ο βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι το λιγότερο 6. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες φοίτησης πρέπει να αποσταλεί υπεύθυνη δήλωση, όπου θα καταγράφονται τα μαθήματα του σπουδαστή που απομένουν και ενδεχόμενη πτυχιακή εργασία.
 • Αντίγραφο βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν περατωθεί και της βαθμολογίας πτυχιακής εργασίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (μπροστά και πίσω)
 • 2 συστατικές επιστολές
 • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών (Τουλάχιστον Β2 επίπεδο. Αν δεν υπάρχει πιστοποίηση οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν γραπτές εξετάσεις)
 • Κάποιο επιπλέον στοιχείο, που θα βοηθούσε την Επιτροπή Αξιολόγησης να αποκτήσει μια σαφή άποψη για τους υποψηφίους.

 

Και πρέπει να αποσταλούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr είτε συστημένα στην διεύθυνση

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη 
Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα
Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη

 

Για επιπλέον πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: www.farmbm.aua.gr.

Ή να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία: farmbm@aua.gr.