ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει 5 Τμήματα, τα οποία είναι:

Τμήμα Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας είναι τμήμα της Σχολής Γεωπόνων Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει απλόχερα στους φοιτητές ένα υψηλό γνωσιακό επίπεδο πάνω στην γεωπονική επιστήμη, να αναπτύσσει την επιστημονική έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης με διεθνή αναγνώριση. Επιπρόσθετα, στόχος του είναι και να συμβάλει στην αγροτική παραγωγή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ολοκληρώνοντας της σπουδές τους, έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής στοχεύει στην παροχή επιστημονικών γνώσεων που σχετίζονται με την βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε Υπουργεία, σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε διεθνής οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διάφορων Διεθνών Οργανισμών.

Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

Το Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει στους φοιτητές του γνώση θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην χώρα μας. Οι απόφοιτη του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι/επαγγελματίες, είτε ως μελετητές για να συνθέσουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα παρέχει  την δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών στα Επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών έχει σαν στόχο την παροχή επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την βελτίωση της χερσαίας ζωικής και υδρόβιας παραγωγής. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών. Τέλος το ΠΠΣ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλοεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στοχεύει στην εκπαίδευση των επιστημόνων  που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ποιοτικών τροφίμων, με υψηλή διατροφική αξία, ελκυστικότητα και ασφάλεια για τους καταναλωτές και θα μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι διδακτορικές σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων αποσκοπούν στην εκτέλεση σύγχρονης και υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να εξυπηρετήσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.