Το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) εφαρμόζοντας την με αριθμ. 91811/Ζ1/22-7-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ αρ.3983/B’/27-7-2022), προκηρύσσει την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών τετραετούς φοίτησης, με μηνιαία χρηματοδότηση 1.000 ευρώ, ποσό που προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε υποψήφιους/ες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την διατριβή για τη λήψη του διδακτορικού τους διπλώματος σε ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι Υποτροφίες αφορούν τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων .
 • Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η έναρξη της χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23. Το αντικείμενο της υποψηφιότητας δύναται να αφορά τους ακόλουθους επιστημονικούς κλάδους :

 • Φυσικές Επιστήμες
 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
 • Ιατρική και οι Επιστήμες Υγείας
 • Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες:

 • Να έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό ΑΕΙ με ορισμό τριμελούς Επιτροπής μετά την 1/1/2021 για τον Α’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022-23).
 • Να μην κατέχουν άλλο διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την ΕΥΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27-10-2022 και ώρα Ελλάδος 16:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση  https://ams.iky.gr/