The use of cerebral oximetry in cardiac surgery: is there a relationship between desaturation and neurocognitive disorders?

Η χρήση της εγκεφαλικής οξυμετρίας στην καρδιοχειρουργική: υπάρχει σχέση μεταξύ αποκορεσμού και νευρογνωσιακών διαταραχών; Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Καρδιοχειρουργική Κλινική», την «Κλινική Αναισθησιολογίας» και την «Μονάδα Εντατικής...

CLINICAL COURSE AND PROGNOSTIC FACTORS IN IDIOPATHIC EPILEPTIC SYNDROME IN CHILDHOOD

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. πραγματοποίησαν μία μελέτη με τίτλο «Κλινική Πορεία και προγνωστικοί παράγοντες σε ιδιοπαθή...

PARENT’S SATISFACTION DEGREE OF PEOPLE WITH ASD

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Αυλή του Κόσμου» και το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με ΔΑΦ «Ηλίανθος» πραγματοποίησαν μία μελέτη με τίτλο «Βαθμός...

The Influences of Market Orientation and Internationalization on Brand Innovation and Brand Equity in Greek Food and Beverage Companies

«Οι Επιρροές του Προσανατολισμού και της Διεθνοποίησης στην Αγορά στην Καινοτομία της Επωνυμίας και την Επωνυμία των Εμπορικών Σημάτων στις Ελληνικές Εταιρείες Τροφίμων και Ποτών» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων...

Premonitory urges and their link with tic severity in children and adolescents with tic disorders

«Προκαταρκτικές παρορμήσεις και η σύνδεσή τους με σοβαρότητα των διαταραχών Τικ σε παιδιά και εφήβους διαταραχές τικ» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα A’ Παιδιατρικής του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη και το Κέντρο του Παιδιού και Εφήβου...

Compensation Models for Seasonal Employees in Tourism and Catering Enterprises in Greece

«Μοντέλα Αμοιβής Εργαζομένων Εποχικής Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις Τουρισμού και Εστίασης στην Ελλάδα» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου...

EPIDEMIOLOGY OF RESTLESS LIMB SYNDROME (RLS) AND INSOMNIA IN PATIENTS WITH STAGE IV-V CHRONIC KIDNEY DISEASE ON EXTERNAL DIALYSIS AND AFTER RENAL TRANSPLANTATION

«Επιδημιολογία του Συνδρόμου Ανήσυχων Άκρων (RLS) και της Αυπνίας σε Ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο Σταδίων IV-V, στην Εξωτερική Κάθαρση και μετά την Νεφρική Μεταμόσχευση» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων , την...

Therapeutic Approaches in Locked-in Syndrome

«Θεραπευτικές προσεγγίσεις στο Σύνδρομο Εγκλεισμού» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και το Τμήμα Νευρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου...

Sarcopenic Dysphagia. A narrative review

«Σαρκοπενική Δυσφαγία. Μια αφηγηματική ανασκόπηση» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπάιδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα, την Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το...

Sensory pathways evaluation in children and adolescents with tic disorder

«Αξιολόγηση αισθητηριακών οδών σε παιδιά και εφήβους με διαταραχή τικ» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Α. Φωκάς» της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μελέτησαν τα συναφή αισθητήρια...

Motor and sensory nerve conduction study in the ferret

«Μελέτη αγωγιμότητας κινητικών και αισθητηριακών νεύρων στο κουνάβι» Συνεργασία Η DatAnalysis, σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Κλινική «ADVETIA» στη Γαλλία, μελέτησαν την αγωγιμότητα του κινητικού νεύρου της κνήμης, της ρινικής, της ωλένης και των ακτινικών νεύρων,...

Hair Zinc Level Affects Nociception in Humans: A Cross-sectional Study

«Το επίπεδο ψευδάργυρου μαλλιών επηρεάζει τη νοσηρότητα στους ανθρώπους: Μια μελέτη διατομής» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας και το Τμήμα Ιατρικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μελέτησαν τη σχέση που...

Somatosensory system and tics of childhood

Σωματοαισθητικό σύστημα και τικ της παιδικής ηλικίας Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μια μελέτη με τίτλο «Σωματοαισθητικό σύστημα και τικ της παιδικής...

Study on particulate matter air pollution, source origin, and human health risk based of PM10 metal content in Volos City, Greece

«Μελέτη για την σωματιδιακή ρύπανση του αέρα, την πηγή προέλευσης καθώς και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία στην περιοχή του Βόλου από το μέταλλο PM10» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Περιφερειακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου...

Recovery and Return to Work After a Pelvic Fracture

«Αποθεραπεία και επιστροφή στην εργασία μετά από κάταγμα πυέλου» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος, το Ακαδημαϊκό Τμήμα Τραύματος και Ορθοπεδικής του Νοσοκομείου Leeds General Infirmary Hospital...

Differential effects of lacosamide, phenytoin and topiramate on peripheral nerve excitability: An ex vivo electrophysiological study

«Διαφορετικές επιδράσεις της λακοσαμίδης, της φαινυτοΐνης και της τοπιραμάτης σε διεγερσιμότητα περιφερικού νεύρου: Μια ex vivo ηλεκτροφυσιολογική μελέτη» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας και την Α’ Νευρολογική Κλινική...

n-Alkanes and stable C, N isotopic compositions as identifiers of organic matter sources in Posidonia oceanica meadows of Alexandroupolis Gulf, NE Greece

«n-Αλκάνια και σταθερές ισοτοπικές συνθέσεις C, Nως αναγνωριστικά οργανικών πηγών ύλης σε περιοχές με το φυτό Ποσειδωνία η Ωκεάνια του κόλπου Αλεξανδρούπολης, ΒΑ Ελλάδα» Συνεργασία Η DatAnalysis, σε συνεργασία με το «Analytical, Environmental and Geo-Chemistry and...

Volume Quantification of 123 I-DaTSCAN Imaging for theDifferentiation and Grading of Essential Tremor and Parkinsonism

«Ποσοτικοποίηση του όγκου της απεικόνισης 123 I-DaTSCAN για τη διαφοροποίηση και τη διαβάθμιση του ουσιώδους τρόμου και του παρκινσονισμού» Συνεργασία Η Datanalysis σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ,με τη μονάδα Ακτινοφυσικής του Αρεταίειου...

Quantification of 3D SPECT stress / rest volume differences in Myocardium Perfusion Imaging

“Ποσοτικοποίηση των διαφορών όγκου στρες / ηρεμίας 3D SPECT σε Απεικόνιση αιμάτωσης του μυοκαρδίου” Συνεργασία Η Datanalysis σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη Μονάδα Ακτινοφυσικής (Α’ Ακτινολογικό Τμήμα), Αρεταίειου Νοσκομοείου, του...