ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας περιεχομένων Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας πολλές φορές αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την απόκτηση του πτυχίου. Οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα που τους έχει ανατεθεί αναλύοντας και αποδεικνύοντας τις γνώσεις που έχουν...

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση   Η ποιοτική έρευνα εφαρμόζεται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και αποτελεί μία προηγμένη μέθοδος, ιδίως όταν πρόκειται για φαινομενολογία. Η Φαινομενολογική Ανάλυση  έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κατανόηση των...

Κλίμακες Γήρανσης [Ageing Scales]

Κλίμακες Γήρανσης [Ageing Scales] Οι Κλίμακες Γήρανσης (Ageing Scales) εξετάζουν τις στάσεις καθώς και τις πεποιθήσεις των νεότερων ατόμων απέναντι στους ηλικιωμένους. Επίσης, η χρήση των εν λόγω Κλιμάκων επιτρέπει την αξιολόγηση της συμπεριφοράς αλλά και των...

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου Η δημιουργία του ερωτηματολογίου αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο μελετητής ερευνά διαφορετικά είδη ερωτήσεων, επεξεργάζεται τα στοιχεία που διακρίνουν την έρευνα και ταξινομεί την δομή των ερωτήσεων που θα...

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ποιοτικές Έρευνες Ορισμός Η Ποιοτική Έρευνα πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ως στόχο ο ερευνητής να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη διεξαγωγή της έρευνας. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου,...

The Multidimensional Health Locus of Control Scale [MHLCD18]

The Multidimensional Health Locus of Control Scale [MHLCD18] Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Κέντρων Ελέγχου Υγείας [ΠΕΚΕΥ-18]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου [MHLCD-18] είναι η αξιολόγηση στην εστίαση ελέγχου του πάσχοντος ατόμου σχετικά με...

Τύποι επιστημονικών εργασιών

Τύποι επιστημονικών εργασιών   Εισαγωγή Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κάθε ερευνητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει όποιο επιστημονικό θέμα τον απασχολεί, με την προϋπόθεση να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να φέρει τη διαδικασία της έρευνας εις πέρας. Πέρα όμως...

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   Η συστηματική ανασκόπηση είναι ένας τύπος ανασκόπησης ο οποίος αξιοποιεί συστηματικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων, την αξιολόγηση των ερευνών και τον συνδυασμό των διάφορων διαθέσιμων μελετών. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις διαθέτουν ένα...

Συγγραφή ποσοτικής έρευνας

Συγγραφή ποσοτικής έρευνας   Εισαγωγή Η συγγραφή μία ποσοτικής έρευνας έχει πέντε βασικά κεφάλαια, τα οποία είναι η Εισαγωγή, η Θεωρία, η Μεθοδολογία, η Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τα Συμπεράσματα. Εκτός όμως από τα παραπάνω είναι γεγονός ότι θα πρέπει να...

Μετα-ανάλυση Επιδημιολογικές μελέτες

Μετα-ανάλυση Επιδημιολογικές μελέτες Εισαγωγή Η μετα-ανάλυση είναι στατιστική ανάλυση, η οποία έχει την ικανότητα να συνδυάσει συμπεράσματα από διαφορετικές μελέτες. Είναι αλήθεια ότι η μετά-ανάλυση είναι πολύ δημοφιλής στην επιδημιολογία και την τεκμηριωμένη ιατρική,...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ

  ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ   Μετα-ανάλυση είναι μία νέα σχετικά μεθοδολογία, η οποία αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές καθώς τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσω αυτής έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ορισμός: Η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης ορίζεται ως μία...

Η δουλειά του Data Analyst

Η δουλειά του Data Analyst Data Analyst Job   Με τι ασχολείται ένας Data Analyst Ο Αναλυτής δεδομένων, συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια μελετάει και επεξεργάζεται τις βάσεις δεδομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες...

Ποιοτική ανασκόπηση και σύνθεση ποιοτικών στοιχείων

Ποιοτική συστηματική ανασκόπηση και σύνθεση ποιοτικών στοιχείων   Η μέθοδος της ποιοτικής συστηματικής ανασκόπησης αφορά την ενσωμάτωση ή και την σύγκριση των πορισμάτων διάφορων ποιοτικών μελετών που έχουν διεξαχθεί. Η πιο σφαιρική γνώση που προκύπτει και καθίσταται...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ   Καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία που ακολουθεί η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης κατέχουν τα διάφορα ερωτήματα που αναζητούν απάντηση.  Ένα ερώτημα μπορεί είτε να προκύψει κατά τη διάρκεια της συνδυαστικής έρευνας είτε να είναι...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ     Η μετα-ανάλυση είναι μία μαθηματική διαδικασία κατά την οποία συνδυάζονται διάφορες μελέτες και τα αποτελέσματα αυτών που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα. Στόχος είναι η διεξαγωγή ενός πιο συνολικού και αξιόπιστου...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     Η μετα-ανάλυση αποτελεί τμήμα της έρευνας συνδυάζοντας διάφορες μελέτες και εξάγοντας γενικά συμπεράσματα. Κινητήριο δύναμη της έρευνας γενικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων, αποτελούν τα διάφορα ερωτήματα που...

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ   Η συστηματική ανασκόπηση και η μετα-ανάλυση είναι δύο διαφορετικές και ταυτόχρονα αλληλένδετες διαδικασίες με στόχο να εντοπιστεί να συνολικό αποτέλεσμα για την εκτίμηση της σχέσης του προσδιοριστεί που μελετάται και της...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ   Υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν σφάλματα κατά την εκπόνηση ερευνών τα οποία να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Μία πιθανή αιτία είναι να υπάρξει καθοδήγηση της ανασκόπησης από τον ερευνητή, για ποικίλους λόγους, προς συγκεκριμένα...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ   Η μετα-ανάλυση είναι μια μεθοδολογία που συνθέτει ερευνητικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ώστε να προκύψει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Εμφανίζονται ωστόσο, όπως και σε κάθε...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

Μοντέλο σταθερών και τυχαίων επιδράσεων   Τα δύο κύρια και ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα για την περάτωση μίας μετα-ανάλυσης είναι το μοντέλο των σταθερών επιδράσεων και εκείνο των τυχαίων. Καθένα από αυτά αντιμετωπίζει την στατιστική ετερογένεια με ξεχωριστό τρόπο....