«Κλινική πορεία και έκβαση της ιδιοπαθούς παιδικής επιληψίας: Καθοριστικοί παράγοντες της πρόωρης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης»

Συνεργασία 

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική | Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιούργησαν μια μελέτη μετίτλο: «Clinical Course and Outcome of Idiopathic Childhood Epilepsy: Determinants of Early and Long-Τerm Prognosis» για να μελετήσουν την κλινική πορεία και το αποτέλεσμα της ιδιοπαθούς παιδικής επιληψίας και να εξετάσουν μεταβλητές που καθορίζουν τόσο την πρώιμη όσο και τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Η παρούσα μελέτη δημοσιεύτηκε το 2013 στο « BioMedCentral (BMC) » και παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά στο συνέδριο του European Paediatric Neurology Society (EPNS) .

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-13-206/

Περιγραφή Μελέτης 

Oι ιδιοπαθείς επιληψίες και τα επιληπτικά σύνδρομα κυριαρχούν στην παιδική και εφηβική ηλικία, με εκτιμώμενο επιπολασμό στην Ευρώπη 4,5-5 ανά 1000. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την κλινική πορεία και το αποτέλεσμα σε μια ομοιογενή ομάδα παιδιών και εφήβων με ιδιοπαθή επιληψία χωρίς υποκείμενη αιτιολογία ή σημαντικές συννοσηρότητες και να προσδιορίσουμε παράγοντες που σχετίζονται με την κακή ανταπόκριση στη θεραπεία μεταξύ αυτής της υποομάδας επιληψιών με συνολική ευνοϊκή ανασκόπηση της πρόγνωσης του συνόλου των αρχείων τους από μια ομάδα δύο παιδικών νευρολόγων.

Μέθοδος-Δείγμα

Το δείγμα της μελέτης που παρακολουθήθηκε ήταν 303 παιδιά ηλικίας 1-14 ετών (N = 160, 52,8% αρσενικά, N = 143, 47,2% θηλυκά) με πρόσφατα διαγνωσμένη ιδιοπαθή επιληψία ηλικίας, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο μελέτης της επιληψίας, η πορεία της αξιολογήθηκε συγκρίνοντας τους αρχικούς 12 μήνες, το δεύτερο έτος, το τέταρτο έτος και το τελευταίο έτος παρακολούθησης για την εμφάνιση ή μη των επιληπτικών κρίσεων. Η διάρκεια μελέτης ήταν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου 2010 και παρακολουθήθηκαν μελλοντικά, και 256 διαγνώστηκαν πριν από τον Ιανουάριο του 2008. Όλοι οι ασθενείς επανεκτιμήθηκαν στο τέλος της παρακολούθησης της μελέτης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Όλοι είχαν συνταγογραφηθεί θεραπεία, αντιεπιληπτικούφαρμάκου AED και προσαρμόστηκε ανάλογα με τις κλινικές συνθήκες του κάθε ασθενούς. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε τέσσερα πρότυπα κλινικής πορείας: «άριστη», «βελτιώνονται», «υποτροπιάζουν» και «φτωχή». 

Στατιστική Ανάλυση 

Τα δεδομένα της μελέτης αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου IBM SPSS for Windows v.20 software. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν τα τεστ Kolmogorov-Smirnov, η κατανομή  Gauss, το τεστ τετραγώνου, η δοκιμή Fisher, η μέθοδος Kaplan-Meier, το log-rank τεστ και το  τεστ καλής προσαρμογής Hosmer-Lemeshow. Οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της μελέτης διερευνήθηκαν χρησιμοποιώντας τον συντελεστή Pearson (r), και τον συντελεστή συσχέτισης Spearman (rho). Για την αξιολόγηση της συνδυασμένης επίδρασης των ισχυρότερων προγνωστικών σε σχέση με την πρώιμη, διετή και μακροπρόθεσμη έκβαση, χρησιμοποιήθηκε η πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση, όπου μεταβλητές που είχαν τιμή p > 0,10 αφαιρέθηκαν από τα μοντέλα. Ενώ, για στην μονομεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η τιμή p< 0.05 ως κριτήριο αποκοπής. 

Αποτελέσματα

Η μέση ηλικία κατά την έναρξη της κρίσης ήταν 6,7 έτη (διάμεσος 6,5, εύρος 1,0-14,0, SD 3,0) και η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 8,3 έτη (διάμεσος 7,0, εύρος 2,0-22,0, SD 4,24). Κατά τους πρώτους 12 μήνες θεραπείας, το 70,3% των ασθενών ήταν χωρίς επιληπτικές κρίσεις. Η πορεία της επιληψίας ήταν «εξαιρετική» στο 53,1% των ατόμων, «βελτιώθηκε» στο 22,8%, «υποτροπιάστηκε» στο 22,1%, και στο 2% είχαν «φτωχή» κλινική πορεία που παρουσιάζει αντοχή στα φάρμακα

Συμπεράσματα

Στη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, η μακροπρόθεσμη πρόγνωση της ιδιοπαθούς επιληψίας είναι ευνοϊκή. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς αποκτούν αμέσως ελευθερία κρίσεων και η κλινική τους πορεία θεωρείται «εξαιρετική». Περίπου το ένα πέμπτο παρουσιάζει είτε βελτιωτική είτε διακυμαντική πορεία. Η πρώιμη έναρξη των επιληπτικών κρίσεων, οι πολλαπλοί τύποι επιληπτικών κρίσεων και η επιληπτική κατάσταση είναι προγνωστικά μιας αρχικής κακής ανταπόκρισης στη θεραπεία σε παιδιά με ιδιοπαθή επιληψία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επιληψία, Ιδιοπαθής, Παιδιά, Κλινική Μελέτη, Πρόγνωση