«Εκτελεστική απόφαση της επιτροπής»

Συνεργασία

Η DatAnalysis συμμετείχε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2010/642/ΕΕ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα και για την κατάργηση της απόφασης 89/449/ΕΟΚ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα.

Περιγραφή μελέτης

Με την απόφαση 89/449/ΕΟΚ της Επιτροπής εγκρίθηκε η χρήση τριών μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα. Ωστόσο, η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή πως μετά την εν λόγω απόφαση, ο πληθυσμός των χοίρων άλλαξε, με αποτέλεσμα οι μέθοδοι που είχαν να εγκριθεί να μη μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν. Μετά την εκδορά στην Ελλάδα, εγκρίθηκε με την απόφαση 2010/642/ΕΕ της Επιτροπής μία μέθοδος ταξινόμησης σφαγίων χοίρων. Ωστόσο η Ελλάδα ανέπτυξε ακόμα δύο επικαιροποιημένες μεθόδους ταξινόμησης σφαγίων χοίρων, οι οποίες χρειάζονται έγκριση από την Επιτροπή για την επικράτεια της χώρας. Μετά την εξέταση του αιτήματος, φαίνεται ότι πληρούνται όλοι οι όροι έγκρισης των σχετικών μεθόδων ταξινόμησης. Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθούν οι εν λόγω μέθοδοι ταξινόμησης στην Ελλάδα.

Μέθοδος

Για την έγκριση του αιτήματος αξιοποιήθηκαν δύο όργανα μέτρησης, το OptiScan-TP και το HGP 4. Το OptiScan-TP εμπεριέχει ψηφιακό σύστημα απεικόνισης, σύμφωνα με το οποίο αποτυπώνεται φωτισμένη φωτογραφία των δύο σημείων μέτρησης στο σφαγείο. Οι εικόνες αυτές είναι σημαντικά στοιχεία για τον υπολογισμό του πάχους του λίπους και των μυών σύμφωνα με τη μέθοδο δύο σημείων «Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)». Το OptiScan-TP μετατρέπει τις μετρούμενες τιμές σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα άπαχου κρέατος και αποθηκεύει τις φωτογραφίες, έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οποιαδήποτε στιγμή. Τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα μέσα από την εφαρμογή Bluetooth.

Σχετικά με το όργανο Hennessy Grading Probe (HGP 4), εμπεριέχει καθετήρα διαμέτρου 5,95 χιλιοστών (6,3 χιλιοστών στη λεπίδα που βρίσκεται στο άνω άκρο του καθετήρα), που περιλαμβάνει φωτοδίοδο (Siemens LED τύπου LYU 260-EO) και φωτοανιχνευτή τύπου Silonex SLCD-61N1, με απόσταση λειτουργίας 0 έως 120 χιλιοστών. Το HGP 4 έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τις μετρούμενες τιμές σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας. Η δυνατότητα αυτή δίνεται και σε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το όργανο αυτό.

Ανάλυση

Η ταξινόμηση των σφαγείων χοίρων μετά την εκδορά δίνονται από τον τύπο:

Ŷ = 60,91227 – 0,80881*X1 + 0,13710*X2

όπου:

Ŷ = εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

Χ1 = ελάχιστο πάχος του λίπους (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος) πάνω από τον μέσο γλουτιαίο μυ, σε χιλιοστά,

Χ2 = πάχος του οσφυϊκού μυός, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του γλουτιαίου μυός από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήνα.

Ο τύπος για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας του σφαγίου σε άπαχο κρέας είναι ο εξής:

Ŷ = 62,400 – 0,495*X1 – 0,559*Χ2 + 0,129*Χ3

όπου:

Ŷ = εκτιμώμενη εκατοστιαία αναλογία άπαχου κρέατος στο σφάγιο,

Χ1 = πάχος του ραχιαίου λίπους (χωρίς το δέρμα), σε χιλιοστά, το οποίο μετράται σε απόσταση 8 εκατοστών από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος της τελευταίας πλευράς,

Χ2 = πάχος του ραχιαίου λίπους (χωρίς το δέρμα), σε χιλιοστά, το οποίο μετράται σε απόσταση 6 εκατοστών από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης τελευταίας πλευράς,

Χ3 = πάχος του ραχιαίου μυός, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται ταυτόχρονα και στο ίδιο σημείο με το X 2 .

Ο τύπος αυτός ισχύει για σφάγια βάρους μεταξύ 60 και 120 χιλιόγραμμων.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση φαίνεται ότι η απόφαση 89/499/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί και η 2010/642/ΕΕ να τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα, έγινε αντικατάσταση του Άρθρου 1 με το παρακάτω κείμενο:

«1. Για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων που παρουσιάζονται σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο B.III πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εγκρίνεται η χρήση της ακόλουθης μεθόδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σημείο Β.ΙV παράγραφος 1 του εν λόγω παραρτήματος: το όργανο “OptiScan-TP” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος I του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

2. Για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων μετά την εκδορά στην Ελλάδα εγκρίνεται η χρήση των ακόλουθων μεθόδων, σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο B.IV παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007:

α) το όργανο “OptiScan-TP” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος I του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

β) το όργανο “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος II του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.»

Λέξεις-κλειδιά: Ταξινόμηση σφαγίων χοίρων, Hennessy Grading Probe (HGP 4) OptiScan-TP