«Μοντέλα Αμοιβής Εργαζομένων Εποχικής Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις Τουρισμού και Εστίασης στην Ελλάδα»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανάπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο για την εκτίμηση των απολαβών των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μελέτη με τίτλο «Μοντέλα Αμοιβής Εργαζομένων Εποχικής Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις Τουρισμού και Εστίασης στην Ελλάδα», η οποία παρουσιάστηκε στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (ΕΣΙ).

Περιγραφή Μελέτης

Στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εργαζόμενων επιλέγει να μετακινηθεί για συγκεκριμένα διαστήματα σε τουριστικές περιοχές προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες ζήτησης προσωπικού. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου για την εκτίμηση των απολαβών των εργαζομένων στους τομείς του Τουρισμού και της Εστίασης στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες από δείγμα εργαζομένων που απασχολούνται εποχικά στους παραπάνω τομείς. O μισθός των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού για τους εν λόγω τομείς, που χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα και αβεβαιότητα. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, το αντικείμενο εργασίας αλλά και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εργαζομένου (όπως ηλικία, προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών, κ.α.) συνεπιδρούν στη διαμόρφωση των απολαβών των εργαζομένων.

Λίγα Λόγια για το Συνέδριο

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνδιοργάνωσαν το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο «Η Επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη», όπου διεξήχθη 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Το Συνέδριο στόχευε να αναδείξει το ρόλο της Στατιστικής στην υλοποίηση της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και συνακόλουθα το διεπιστημονικό χαρακτήρα της και τις δυνατότητες χρήσης και εφαρμογή της. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συνέδριο αποσκοπεί στην παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων Μαθηματικής και Υπολογιστικής Στατιστικής για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, την ανάπτυξη μοντέλων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς άμεσα σχετιζόμενους με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η υγεία, η καινοτόμα παραγωγή, η αγορά εργασίας, ο τουρισμός, το περιβάλλον, ο αθλητισμός. Επιπλέον, το συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Στατιστικής επιστήμης αλλά και άλλες συναφείς επιστημονικές περιοχές. Η DatAnalysis συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο, διότι είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την μελέτη της αλλά και να είναι μέλος της ομάδας χορηγών για την διεξαγωγή του θεσμού.

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικό Μοντέλο, Απολαβές, Εποχικότητα, Τουρισμός, Εποχική Εργασία