«Έχει Σημασία η Διάρκεια της Εκτομής σε Ασθενείς με Κολποσκόπηση τύπου TZ1;»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το University Hospital of North Midlands NHSTrust,United Kingdom  πραγματοποιήσαν μια μελέτη με τίτλο «Does the Lengthof Excision in TZ1 type Colposcopy Patients Matter», η οποία δημοσιεύτηκε το2016 από τo «ejog | European Journal of Obstetrics & Gynecology and ReproductiveBiology». 

Περιγραφή Μελέτης 

Ο κύριος λόγος ύπαρξης του προτύπου ποιότητας κολποσκόπησης NHSCSP είναι η μείωση της συχνότητας, νοσηρότητας και θνησιμότητας καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Περιγράφει ότι οι θεραπευτικές εκτομές πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 7 mm οι οποίες βασίζονται σε ανατομικές ενδείξεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της διάρκειας της εκτομής και του αποτελέσματος με βάση το Test of Cure (TOC), το οποίο είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση της δημόσιας υγείας των ΣΜΝ, σε γυναίκες με ζώνη μετασχηματισμού τύπου Ι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.ejog.org/article/S0301-2115(16)30773-4/fulltext#%20/

Μέθοδος – Δείγμα 

Η μέθοδος με την οποία έγινε η μελέτη ήταν με βάση του αποτελέσματος Testof Cure (TOC), σε γυναίκες με ζώνη μετασχηματισμού τύπου Ι. Το δείγμα ήταν από 368 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε διαθερμική αφαίρεση βρόγχου για την αξιολόγηση της ανώμαλης κυτταρολογίας. Αυτά τα δείγματα χωριστήκανε σε πέντε υποομάδες ανάλογα με τη διάρκεια της εκτομής. [≤5 mm (μέσος όρος ± SD = 5 ± 0,9 mm, n = 11), 6-8 mm (μέσος όρος ± SD = 7 ± 0,8 mm, n = 83), 9-10 mm (μέσος όρος ± SD = 10 ± 0,5 mm, n = 100), 11-15 mm (μέσος όρος ± SD = 13 ± 1.3 mm, n = 162), ≥15 mm (μέσος όρος ± SD = 18 ± 3, n = 12)]. Η μελέτη διεξήχθη για 6 μήνες. 

Στατιστική Ανάλυση 

Συνολικά, η συχνότητα ενός αποτυχημένου TOC (δηλαδή μη αρνητική κυτταρολογία και/ή θετικό τεστ HPV) ήταν 24 ± 3% (μέσος όρος ± SD) και δεν υπήρχε συσχέτιση με τη διάρκεια της εκτομής. Όταν χωρίστηκε η κοόρτη σε 2 ομάδες εκτομών ≤8 mm και αυτές > 8 mm, δηλαδή σε μεγάλες ομάδες ατόμων επί των οποίων εφαρμόζεται κάποια κλινική έρευνα, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του μήκους της εκτομής και της αρνητικής κυτταρολογίας κατά την παρακολούθηση. Ως μελέτες κόορτης χαρακτηρίζονται οιδιαχρονικές μελέτες (longitudinal studies) οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ατόμων. 

Αποτελέσματα 

Από τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνεται ότι οι κολποσκοπικέςβιοψίες εκτομής με αυτή την πρακτική δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την κυτταρολογία παραπομπής και το μήκος του αποκομμένου βρόχου δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα που παρατηρείται είτε με την κυτταρολογία είτε με την παρακολούθηση του TOC.

Λέξεις-Κλειδιά: Κολποσκόπηση, Γυναικολογία, Κυτταρολογία, Καρκίνος, Στατιστική Ανάλυση