«Σύγκριση δυο προεγχειρητικών συστημάτων αξιολόγησης  Euroscore και  Care σε  Έλληνες καρδιοχειρουργικούς ασθενείς»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Κλινική Αναισθησιολογίας  και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας» του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων πραγματοποίησαν μία μελέτη για τη συγκριτική αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας των συστημάτων Cardiac Anesthesia Risk Evaluation score (CARE) και του Logistic European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EUROSCORE) στους ασθενείς της Καρδιοχειρουργικής κλινικής σε ότι αφορά την πρώιμη θνητότητα και τη διάρκεια νοσηλείας  τους στο νοσοκομείο.

Περιγραφή μελέτης

Το σύστημα Euroscore είναι ένα απλό, εύχρηστο σύστημα βαθμολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη θνησιμότητας 30 ημερών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Το Euroscore μπορεί να υποτιμά τον κίνδυνο θνησιμότητας σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ υπερεκτιμά τον κίνδυνο θνησιμότητας σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου. Οι ανησυχίες για αυτούς τους πρόσθετους περιορισμούς του Euroscore, ώθησαν σε περαιτέρω έρευνα που κατέληξε στη δημιουργία του πιο περίπλοκου Logistics Euroscore. Μελέτες που δημοσιεύθηκαν από διάφορους ερευνητές υποδεικνύουν ότι το Logistic Euroscore είναι καλύτερο στην πρόβλεψη της θνησιμότητας, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Αυτή η μελέτη διεξήχθη στο ΠΓΝΙ για να συγκρίνει τις προγνωστικές αξίες των συστημάτων Euroscore και CARE σε σχέση με την ικανότητά τους να προβλέπουν την ανάγκη για παρατεταμένο (> 48 ώρες) μηχανικό αερισμό και θνησιμότητα 30 ημερών.

Μέθοδος-Δείγμα

Μελετήθηκαν όλοι οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν στην Καρδιοχειρουργική κλινική του ΠΓΝΙ το διάστημα 23/03/2005 έως 20/12/2006. Οι ασθενείς κατά την άμεση προεγχειρητική περίοδο ταξινομήθηκαν και εκτιμήθηκαν από αναισθησιολόγο σύμφωνα με το ιστορικό τους, τον κλινικό έλεγχο και τα προεγχειρητικά τους ευρήματα και στα δύο συστήματα προεγχειρητικής αξιολόγησης. Συγκρίθηκε η προβλεπόμενη θνητότητα και η διάρκεια νοσηλείας. Ως θνητότητα αναφέρεται ο θάνατος τις πρώτες 30 ημέρες. Μετά την χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στην Καρδιοχειρουργική μονάδα και ταυτόχρονα καταγράφονταν οι μέρες νοσηλείας τόσο στη μονάδα όσο και στο τμήμα.

Ανάλυση

Ως διαγνωστικό κριτήριο για την καλή προσαρμογή των συστημάτων, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος  των Hosmer-Lemeshow, ο οποίος συγκρίνει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα με τα πραγματικά αποτελέσματα, ενώ με τη βοήθεια της καμπύλης ROC έγινε η σύγκριση της διαγνωστικής τους ικανότητας. Οι τιμές p> 0,05, σε συνδυασμό με χαμηλές τιμές χ2 υποδεικνύουν ότι το σύστημα βαθμολόγησης ταιριάζει καλά με τα δεδομένα. Μετά τη βαθμονόμηση και των δύο συστημάτων βαθμολόγησης, χρησιμοποιήθηκαν καμπύλες ROC για να αξιολογήσουν τη διάκριση του συστήματος βαθμολόγησης όσον αφορά την ανάγκη για παρατεταμένο (> 48 ώρες) μηχανικό αερισμό και θνησιμότητα 30 ημερών. Οι καμπύλες ROC χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των διακρίσεων των δύο συστημάτων βαθμολόγησης τόσο οπτικά όσο και ποσοτικά. Η ποσοτική αξιολόγηση βασίστηκε στον υπολογισμό της περιοχής κάτω από τις καμπύλες χαρακτηριστικών λειτουργίας του δέκτη ROC, ενώ η οπτική αξιολόγηση βασίστηκε στη θέση και το σχήμα της καμπύλης ROC, όσο πλησιάζει η γωνία της καμπύλης στην αριστερή επάνω γωνία του διαγράμματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάκριση. Αντίθετα, όταν η καμπύλη είναι κοντά στη διαγώνιο, η βαθμολογία έχει μικρή ή καθόλου ικανότητα διάκρισης. Η συσχέτιση μεταξύ κάθε παράγοντα κινδύνου και θνησιμότητας αναλύθηκε με υπολογισμό των συντελεστών αποδόσεων (OR) και 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης (CI). Παράγοντες με OR> 1,0 και 95% CI> 1,0 σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα και αυτή η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική (p <0,05).

Αποτελέσματα

Το Euroscore είναι ένα απλό, αντικειμενικό και εύχρηστο σύστημα αξιολόγησης ακόμα και σε μικρές ομάδες ασθενών. Τόσο το Care όσο και το Euroscore μπορούν εξίσου να προβλέψουν τη θνητότητα στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς στην περιοχή των Ιωαννίνων, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με την προγνωστική τους αξία  όσο αφορά τη διάρκεια νοσηλείας. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 301 ασθενείς υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Το 74% ήταν επεμβάσεις παράκαμψης των στεφανιαίων αγγείων, το 64% των ασθενών ήταν άνω των 65 ετών. Η αντιστοιχία μεταξύ παρατηρούμενων και προβλεπόμενων θανάτων κατά τον έλεγχο Hosmer-Lemeshow ήταν ικανοποιητική. Για τη θνητότητα το εμβαδόν της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη ROC ήταν 0,71± 0,049 S.E για το Euroscore και 0,76± 0,067 S.E για το Care, υποδηλώνοντας ικανοποιητική διαχωριστική ικανότητα για τα δύο συστήματα. Αντίθετα και τα δυο συστήματα δεν έδειξαν την ίδια διαχωριστική ικανότητα για την διάρκεια νοσηλείας (οι καμπύλες ROC ήταν 0,56± 0,038 S.E για το Euroscore και 0,54± 0,039 S.E για το Care).

Λέξεις-κλειδιά: Euroscore, Καρδιοπάθειες, Συστήματα Αξιολόγησης, Προεγχειρητικά Συστήματα