«Αξιολόγηση της εγκυρότητας του IScore σε ελληνική ομάδα ασθενών με διαβήτη τύπου 2»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Διαβητολογικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο (http://www.tzaneio.gr/diabhtologiko-kentro/), το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, τα Εσωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησαν μια μελέτη με τίτλο «Evaluation of IScore validity in a Greek cohort of patients with type 2 diabetes», η οποία δημοσιεύτηκε από την BioMed Central (http://www.biomedcentral.com) .

Περιγραφή μελέτης

Ο διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς και επιδεινώνει την πρόγνωση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα τα οποία αξιολογούν την νευρολογική κατάσταση, την σοβαρότητα αλλά και την λειτουργική έκβαση των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ΙScore (https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.983353) είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε πρόσφατα και προβλέπει τα  ποσοστά θνησιμότητας μέσα σε 30 μέρες έως έναν χρόνο μετά από το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε η μελέτη που αποσκοπούσε στην αξιολόγηση και στη σύγκριση της εγκυρότητας του IScore σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με και χωρίς διαβήτη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: http://www.biomedcentral.com/1471-2377/13/121

Μέθοδος – Δείγμα

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 312 ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 και 212 μη διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι εισήχθησαν στο νοσοκομείο για οξεία νόσο από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Φεβρουάριο του 2011. Για κάθε ασθενή υπολογίστηκε βαθμολογίες 30 ημερών και 1 έτους, ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν υπό παρακολούθηση και η θνησιμότητα. Οι βαθμολογίες υπολογίστηκαν από δυο ειδικούς νευρολόγους.

Στατιστική Ανάλυση

Οι κατηγορικές μεταβλητές αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το τεστ χ2 ή τον ακριβή έλεγχο Fisher. Επιπρόσθετα οι αριθμητικές μεταβλητές, οι οποίες ακολουθούν κανονική κατανομή  παρουσιάστηκαν με την μέση τιμή + τυπική απόκλιση και οι διακριτές μεταβλητές παρουσιάστηκαν με τα ποσοστά. Επιπλέον για την σύγκριση των μέσων τιμών ή των διαμέσων ανάμεσα σε ομάδες χρησιμοποιήθηκε το Student’s t-Test ή το Mann–Whitney U τεστ.

Αποτελέσματα

Οι τιμές του IScore ήταν σημαντικά υψηλότερες για τους ασθενείς με διαβήτη 30 μέρες και έναν χρόνο μετά από το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επιπλέον οι ασθενείς με διαβήτη παρουσιάζουν πιο συχνά κενά εγκεφαλικά επεισόδια. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην θνησιμότητα των δυο ομάδων. Η βαθμονόμηση του μοντέλου υπήρξε καλή και για τις δυο ομάδες ασθενών. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το IScrore προβλέπει με ακρίβεια τη θνησιμότητα των ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με και χωρίς διαβήτη.

Στάθμιση IScore: Saposnik G et al.

Λέξεις Κλειδιά: IScore, Εγκεφαλικό επεισόδιο, Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, θνησιμότητα από εγκεφαλικό επεισόδιο, Διαβήτης