Συνεργασία

Η Datanalysis συνεργάστηκε με τον κύριο Τσακανίκα Γεώργιο, Κτηνίατρο της Q&D A.E Ιωαννίνων και με την κυρία Σχοινά Βίκυ, Κτηνίατρο της Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας μία μελέτη για την εξεύρευση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρου, συγκεκριμένα με τη χρήση του Optiscan- TP.

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο συνέδριο γίνεται δοκιμή της επινόησης μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τη συσκευή Optiscan-TP. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται ζητήματα σχετικά με την προστασία της υγείας του καταναλωτή καθώς και θέματα σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο της υγείας των ανθρώπων, συμπεριλαμβάνοντας και ζητήματα ψυχικής υγείας, στοιχεία σχετικά με την ποιότητα ζωής και κατ’ επέκτασιν ακόμη και το πώς θα μπορούσε αυτή να βελτιωθεί. Επιπλέον, θίγονται θέματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης παραγωγικών ζώων και τροφίμων με ιδιαίτερη σημασία στη βιολογική εκτροφή, την αντιμετώπιση πόνου, τη δημόσια υγεία κ.α.

Μεθοδολογία

Χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα 130 σφάγια χοίρων από 15 μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλία και της Ηπείρου. Η συσκευή OPTISCAN-TP μέτρησε σε mm το πάχος:

  1. του λίπους, στο ελάχιστο σημείο πάχους του πάνω από το μέσο γλουτιαίο μυ (x1),
  2. του λίπους, στο ίδιο σημείο αλλά χωρίς το δέρμα (x1s), και
  3. του οσφυϊκού μυός, στο ύψος του κρανιακού άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός (x2).

Στη συνέχεια, τα ημιμόρια χωρίστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς της ΕΕ. Επιπλέον, έγινε διάκριση ανάμεσα σε μυϊκό, λιπώδη και οστίτη ιστό του ώμου, της οσφυϊκής χώρας του χοιρομερίου και της κοιλιάς, και τέλος υπολογίστηκε το ποσοστό του άπαχου κρέατος για κάθε σφάγιο.

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση έγινε όπως ορίζεται από τον ΕΚ 1249/2008, όπου υποβλήθηκαν οι καταγεγραμμένες τιμές και τελικά έγινε επιλογή δύο εξισώσεων:

  • Ŷ = 62,94974 – 0,79348 * X1 + 0,13218 * X2 (σφάγια μαδητού τύπου) και
  • Ŷ = 60,91227 – 0,80881 * X1s + 0,13710 * X2 (σφάγια γδαρτού τύπου),

όπου Ŷ το ποσοστό άπαχου κρέατος.

Αποτελέσματα

Οι μέθοδοι εγκρίθηκαν για την ταξινόμηση σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα, έπειτα από την Εκτελεστική Απόφαση 2013/437/ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα έγινε αντικατατάσταση του Άρθρου με το παρακάτω κείμενο:

1. Για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων που παρουσιάζονται σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο B.III πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εγκρίνεται η χρήση της ακόλουθης μεθόδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σημείο Β.ΙV παράγραφος 1 του εν λόγω παραρτήματος: το όργανο “OptiScan-TP” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος I του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

2. Για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων μετά την εκφορά στην Ελλάδα εγκρίνεται η χρήση των ακόλουθων μεθόδων, σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο B. IV παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007:

Α) το όργανο “OptiScan-TP” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος I του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

Β) το όργανο “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” και οι σχετικές μέθοδοι εκτίμησης, που περιγράφονται λεπτομερώς στο μέρος II του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.»

Λέξεις κλειδιά: σφάγια, ταξινόμηση, χοίροι