Αφηγηματική Ανασκόπηση

(Narrative review)

Ανάλυση Αφηγηματικής Ανασκόπησης

 Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις (narrative reviews), όπως και οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (literature reviews), τείνουν να είναι κυρίως περιγραφικές, και δεν κάνουν συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Επομένως συχνά επικεντρώνονται σε ένα υποσύνολο μελετών, σε μια θεματική περιοχή που επιλέγεται με βάση τη διαθεσιμότητα ή βασιζόμενη στην επιλογή των ερευνητών. Επομένως, οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις, ενώ είναι ενημερωτικές, μπορούν συχνά να περιλαμβάνουν ένα στοιχείο μεροληψίας. Μπορούν επίσης να συγχέονται κατά περιόδους, ιδιαίτερα όταν παρόμοιες μελέτες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα (Uman, 2011).

Σκοπός της Αφηγηματικής Ανασκόπησης

Η Αφηγηματική ανασκόπηση συνοψίζει πολλές διαφορετικές μελέτες και μπορεί να προβαίνει σε εξαγωγή συμπερασμάτων για ένα συγκεκριμένο θέμα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε μια ποσοτική έρευνα για να εξετάσει ένα ή περισσότερα ερωτήματα με πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Η αποτελεσματικότητα των αφηγηματικών ανασκοπήσεων είναι αναντικατάστατη στην παρακολούθηση της εξέλιξης μιας επιστημονικής αρχής, ή μιας κλινικής έννοιας. Αυτή η ικανότητα διεξαγωγής μιας ευρύτερης διερεύνησης θα μπορούσε να χαθεί στο περιοριστικό πλαίσιο μιας συστηματικής ανασκόπησης.

Η Διαδικασία Μεθοδολογίας της Αφηγηματικής Ανασκόπησης

Η αφηγηματική ανασκόπηση δεν έχει αυστηρό πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο σχεδιασμός της εξαρτάται από τον συγγραφέα της και τους στόχους της ανασκόπησης. Μέχρις στιγμής, δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την τυπική δομή μιας αφηγηματικής ανασκόπησης. Η προτιμώμενη προσέγγιση είναι η IMRAD  (Introduction Methods Results and Discussion )( Εισαγωγή, Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συζήτηση ). Εκτός από τις προτιμήσεις του συγγραφέα, η δομή μιας αφηγηματικής ανασκόπησης θα  πρέπει να σέβεται και να ακολουθεί το ύφος των επιστημονικών  περιοδικών.

Πλεονεκτήματα

 • Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις αποσκοπούν στον εντοπισμό και τη σύνοψη όσων έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως
 • Οι γενικές εφαρμογές τους περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των υφιστάμενων συζητήσεων, την αξιολόγηση προηγούμενων μελετών που έχουν διεξαχθεί για ένα συγκεκριμένο θέμα, τον εντοπισμό κενών γνώσης και την εικασία σχετικά με τις τελευταίες διαθέσιμες παρεμβάσεις.
 • Χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση και την αναφορά των αλλαγών που έχουν επέλθει σε ένα υφιστάμενο ερευνητικό πεδίο. Ο κύριος σκοπός είναι η εμβάθυνση της κατανόησης σε έναν συγκεκριμένο ερευνητικό τομέα.

Μειονεκτήματα

 • Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της αφηγηματικής ανασκόπησης είναι :
 • Ο υποκειμενικός τρόπος με τον οποίο ο ερευνητής επιλέγει τις μελέτες
 • Η ανομοιογένεια στην ποιότητα των μελετών
 • Η ανομοιογένεια στη μέθοδο συλλογής των πρωτογενών δεδομένων
 • Η μη ύπαρξη σε όλες τις μελέτες των απαιτούμενων δεδομένων ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην ανασκόπηση
 • Η εσφαλμένη ερμηνεία της έκβασης
 • Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις στερούνται την ενσωμάτωση σε τακτική βάση όλες τις συναφείς επικαιροποιημένες επιστημονικές ενδείξεις
 • Η ατέλεια αυτή έχει οδηγήσει στην ιδέα ότι οι ανασκοπήσεις είναι ανάγκη να διενεργούνται κατά τρόπο συστηματικό

Συμπέρασμα

Το κύριο συμπέρασμα μιας αφηγηματικής ανασκόπησης μπορεί συχνά να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία , αλλά οι ίδιες αυτές οι ανασκοπήσεις δεν είναι αυστηρά αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένου ότι οι εν λόγω ανασκοπήσεις είναι πολύ επιλεκτικές και έτσι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν λίγες πληροφορίες καλής ποιότητας.

Βιβλιογραφία

Alan Adams, D. C. (2006). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade.

Aromataris, E., & Pearson, A. (2014). The systematic review: an overview. AJN The American Journal of Nursing, 114(3), 53-58.

Cipriani, A., & Geddes, J. (2003). Comparison of systematic and narrative reviews: the example of the atypical antipsychotics. Epidemiology and psychiatric sciences, 12(3), 146-153.

Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade. Journal of chiropractic medicine, 5(3), 101-117.

Patelarou, E., & Brokalaki, H. (2010). The Methodology of the Systematic Review and Meta-analysis. Nosileftiki, 49(2).