Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν.Ι. παρουσίασαν «Την επιθυμία των ασθενών για ενημέρωση σχετικά με την αναισθησία» στο 5ο Παγκύπριο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, το οποίο διοργανώνεται από την Αναισθησιολογική Εταιρεία Κύπρου

Περιγραφή μελέτης 

Στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η ενημέρωση του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο, όσον αφορά το είδος της αναισθησιολογικής πράξης καθώς και τους κινδύνους της. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την επιθυμία των ασθενών οι οποίοι θα υποβληθούν σε  χειρουργική επέμβαση να γνωρίζουν λεπτομέρειες αναφορικά με την αναισθησία. Κατά την διεξαγωγή της μελέτης διερευνήθηκε κατά πόσο η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών, η κατάσταση κατά ASA καθώς και το είδος της χειρουργικής επέμβασης επηρεάζουν την επιθυμία τους για ενημέρωση 

Διαβάστε ολόκληρη την μελέτη: http://hdl.handle.net/10442/hedi/35710

Μέθοδος-Δείγμα

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 500 ασθενείς οι οποίοι είχαν προγραμματισμένη ή επείγουσα επέμβαση. Οι ασθενείς αρχικά έπρεπε να απαντήσουν εάν επιθυμούν να ενημερωθούν για την αναισθησία, τους κινδύνους καθώς και τις εναλλακτικές επιλογές. Οι απαντήσεις δινόταν μέσω 4 επιλογών. Έπειτα ακολουθούσε προ αναισθητική αξιολόγηση κατά την οποία καταγράφονταν τα σωματομετρικά στοιχεία των ασθενών. 

Στατιστική Ανάλυση 

Η ένταση και η κατεύθυνση της συνάφειας για τα στοιχεία των ασθενών και των απαντήσεων μελετήθηκαν με το γ των Goodman και Kruskal και το T του Kendal. Οι ονομαστικές μεταβλητές αναλύθηκαν με τη βοήθεια του V του Cramer και του συντελεστή απροόπτου. Επιπλέον η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με χρήση του Pearson X2

Αποτελέσματα

Η μεγάλη ηλικία, η αυξημένη κατάσταση κατά ASA, το αντρικό φύλο και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης συμβάλουν στην μειωμένη επιθυμία των ασθενών για ενημέρωση αναφορικά με την αναισθησία. 

Λέξεις Κλειδιά: Αναισθησία, ενημέρωση ασθενών, φόρμα συγκατάθεσης.