«Αξιολόγηση Αισθητηριακών Οδών σε Παιδιά και Εφήβους με Διαταραχή Τικ»

Συνεργασία 

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Α. Φωκάς» της Α’ Παιδιατρικής  ΓΝΘ Ιπποκράτειο πραγματοποίησαν μια μελέτημε τίτλο «Sensory Pathways Evaluation in Children and Adolescents with TicDisorder», η οποία δημοσιεύθηκε το 2017 από το «European Journal of PaediatricNeurology». Η μελέτη παρουσιάστηκε στο 12ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Νευρολογικής Εταιρείας (EPNS)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(17)31387-9/fulltext/ . 

Περιγραφή Μελέτης 

Οι διαταραχές του Τικ και του Tourette δεν είναι μόνο κινησιολογικέςδιαταραχές. Με την έκφραση τικ, που συνήθως αναφέρεται ως «Προειδοποιητική Παρόρμηση», περιγράφονται συχνά τα μη κινητικά στοιχεία είτε ως αισθητήρια είτε ως γνωστικά. Τα μεγαλύτερα παιδιά με διαταραχή τικ είναι σε θέση να περιγράψουν την αισθητηριακή τους ευαισθησία, αλλά αυτό μπορεί να παραμείνει ανιχνεύσιμο και υποτιμημένο σε νήπια και μικρά παιδιά. Αν και ένα σημαντικό στοιχείο στην παθοφυσιολογίατης διαταραχής του τικ, οι αισθητηριακοί οδοί δεν έχουν αξιολογηθεί ευρέως ούτε στο κλινικό ούτε στο ερευνητικό περιβάλλον.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διευκρίνιση συναφών αισθητηριακών συμπτωμάτων σε παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχή τικ.

Μέθοδος – Δείγμα 

Προκειμένου να εκτιμηθούν τα αισθητηριακά συμπτώματα των παιδιών, όλα τα υποκείμενα υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση μέσω της ακόλουθης κλίμακας Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) για την εκτίμηση της σοβαρότητας του τικ το οποίο αποτελείται από 10 ερωτήματα που απαντώνται διαμέσου μιας 6-βάθμιας κλίμακας Likert από το 0 (“Κανένα”) έως το 5 (“Πολλαπλά τικ”) με ανώτατη συνολική βαθμολογία τους 50 βαθμούς. Επίσης, μέσω της κλίμακας Premonitory Urge for Tics Scale (PUTS) για την αξιολόγηση της προαισθητικής ώθησης η οποία αποτελείται από 10 ερωτήματα που απαντώνται δια μέσου μιας 4-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (όχι τόσο αληθές) έως το 4 (πολύ αληθές) με εύρος συνολικής βαθμολογίας που κυμαίνεται από το 4-40 και του αισθητηριακού προφίλ (SPQ) για την εκτίμηση αισθητηριακών διαταραχών το οποίο αποτελείται από 66 ερωτήσεις και απαντώνται μέσω των διχοτομημένων απαντήσεων «ναι/όχι». Επιπλέον, τα αισθητήρια μονοπάτια αξιολογήθηκαν με τη χρήση αισθητηριακών δυνατοτήτων (SEP). Για την μελέτη, το δείγμα ήταν 81 παιδιά και έφηβοι με τικ και σύνδρομο Tourette. Αναλυτικότερα υπήρξαν, 62 παιδιά με προσωρινή τικ διαταραχή, 12 παιδιά με χρόνια κινητική διαταραχή και 7 παιδιά με σύνδρομο Tourette. Το εύρος των ηλικιών ήταν από  3,5 έως 15 ετών και η μελέτη διεξήχθη για 5 χρόνια.

Στατιστική Ανάλυση 

Βρέθηκε μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της συνολικής βαθμολογίας YGTSS (rho = 0.335, p <0.05), καθώς και μεταξύ ηλικίας και PUTS (rho = 0.445, p <0.05) και PUTS και Yale (rho = 0.482, p <0,05). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης, συμπεραίνουμε ότι το PUTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόβλεψη του Yale με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου, Yale = 1,389*PUTS + 4,836, ενώ δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση στις φλοιώδεις καθυστερήσεις SEP μέσου νεύρου μεταξύ ασθενών και ελέγχων που ταιριάζουν με την ηλικία.

Αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση των αισθητηριακών συμπτωμάτων σε παιδιά με διαταραχές του τικ θα μπορούσε να είναι επωφελής για το σχεδιασμό της εξατομικευμένης διαχείρισης και συγκεκριμένων παρεμβάσεων και ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ρουτίνας εκτίμησής τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαταραχή Τικ, Σύνδρομο Tourette, Κινησιολογικές Διαταραχές, Αισθητήρια Στοιχεία, Γνωστικά Στοιχεία, Παιδιά και Έφηβοι