«Αξιολόγηση αισθητηριακών οδών σε παιδιά και εφήβους με διαταραχή τικ»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Α. Φωκάς» της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μελέτησαν τα συναφή αισθητήρια συμπτώματα σε παιδιά τα οποία έχουν διαγνωστεί με διαταραχές Τικ και Tourette. Το άρθρο δημοσιεύτηκε από το «European Journal of Pediatric Neurology».

Περιγραφή μελέτης

Οι διαταραχές Τικ και Tourette δεν πρόκειται μόνο για κινητικές, αλλά συνδέονται και με αισθητήρια και γνωστικά στοιχεία, τα οποία ονομάζονται «προκαταρκτική παρομοίωση». Τα παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να περιγράψουν καλύτερα την αισθητηριακή τους ευαισθησία σε σχέση με τα νήπια και τα μικρότερα παιδιά. Οι αισθητηριακές οδοί αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στην παθοφυσιολογία της διαταραχών αυτών, αλλά δεν έχουν διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό, ούτε σε κλινικό ούτε σε ερευνητικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο «Sensory pathways evaluation in children and adolescents with tic disorder».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.04.1128

Μέθοδος-Δείγμα

Για την πραγματοποίηση της έρευνας μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε 81 παιδιά και εφήβους που πάσχουν από τη διαταραχή Τικ ή Tourette. Η ηλικία των παιδιών ήταν από 3,5 έως και 15,5 ετών. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 62% αυτών έχουν διαγνωστεί με προσωρινή διαταραχή Τικ, το 12% με χρόνια κινητική διαταραχή Τικ και το 7% με Σύνδρομο Tourette. Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των διαταραχών είναι οι YGTSS, PUTS, SPQ και SEPs.

Η κλίμακα YGTSS αποτελεί ένα ημι-δομημένο εργαλείο μέτρησης κινητικών και φωνητικών τικ. Πρώτο βήμα της κλίμακας είναι η καταγραφή της ύπαρξης διαταραχών από τον γιατρό, σύμφωνα με αναφορές των γονιών και των παιδιών. Οι κινητικές και φωνητικές διαταραχές βαθμολογούνται ξεχωριστά σε πέντε διαφορετικούς τομείς, τον αριθμό, τη συχνότητα, την ένταση, την πολυπλοκότητα και τις παρεμβολές. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει είτε από το άθροισμα των βαθμολογιών σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά ή και στις δύο μαζί.

Η PUTS περιλαμβάνει συνολικά 9 ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να απαντηθούν μέσα από μία 4-βαθμη κλίμακα. Στόχος της είναι η μέτρηση αισθητηριακών και κινητικών φαινομένων. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων που έχουν δώσει οι ερωτηθέντες, οπότε κυμαίνεται από 9 έως και 36. Τα άτομα τα οποία συγκεντρώνουν υψηλά σκορ είναι αυτά τα οποία παρουσιάζουν περισσότερες προκαταρκτικές παρορμήσεις.

Η SPQ δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-III-R τα οποία μπορούν να παρέχουν ένα συνολικό μέτρο της σχιζοτυπικής προσωπικότητας. Στόχος της είναι ο έλεγχος ύπαρξης σχιζοτυπικής διαταραχής προσωπικότητας στον γενικό πληθυσμό και η διερεύνηση συσχετίσεων ανάμεσα σε μεμονωμένα σχιζοτυπικά χαρακτηριστικά. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται συνολικά από 74 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε εννιά υποενότητες, οι οποίες είναι οι «Ideas of Reference», «Excessive Social Anxiety», «Odd Beliefs or Magical Thinking», «Unusual Perceptual Experiences», «Odd or Electric Behavior», «No Close Friends», «Odd Speech», «Constricted Affect» και «Suspiciousness». Μέσος χρόνος συμπλήρωσης είναι τα 5 έως 10 λεπτά.

Η SEPs χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ψυχομετρικών ιδιοτήτων. Πρόκειται για κλίμακα αυτοαναφοράς ώστε να αξιολογηθεί η ανάρρωση σε σχέση με τα ψυχωτικά συμπτώματα. Έχει αποδειχθεί πως είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του αποτελέσματος από τη θεραπεία και αντικατοπτρίζει την πολυδιάστατη εμπειρία της ψύχωσης.

Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS IBM Statistics. Σύμφωνα με το εργαλείο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι συσχετίσεων Pearson, από όπου και προέκυψε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και τις ερωτήσεις των κλιμάκων YGTSS και PUTS, καθώς επίσης και ανάμεσα στις κλίμακας YGTSS και PUTS. Πραγματοποιήθηκε επίσης και ανάλυση παλινδρόμησης.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης προέκυψε ότι η αξιολόγηση των αισθητηριακών συμπτωμάτων σε παιδιά και εφήβους που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή Τικ ή Tourette μπορεί να συμβάλει θετικά στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαχείριση των διαταραχών και των ειδικών παρεμβάσεων σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα.

Λέξεις-κλειδιά: Αισθητηριακές οδοί, Διαταραχή Τικ, Διαταραχή Tourette, Έφηβοι, Παιδιά, PUTS, YGTSS