«Οι Επιρροές του Προσανατολισμού και της Διεθνοποίησης στην Αγορά στην Καινοτομία της Επωνυμίας και την Επωνυμία των Εμπορικών Σημάτων στις Ελληνικές Εταιρείες Τροφίμων και Ποτών»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μελέτησαν σχετικά με τις επιρροές καινοτομίας της επωνυμίας και επωνυμίας των εμπορικών σημάτων στον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μελέτη με τίτλο «The Influences of Market Orientation and Internationalization on Brand Innovation and Brand Equity in Greek Food and Beverage Companies». Το άρθρο δημοσιεύτηκε από την «ResearchGate» στην οποία δημοσιεύονται μελέτες και έρευνες σχετικά με διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Περιγραφή Μελέτης

Η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της έννοιας της Καινοτομία Μάρκας (Brand Innovation) στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Οι περισσότερες ερευνητικές μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία επικεντρώνονται στην καινοτομία προϊόντων. Η Καινοτομία Μάρκας, από την άλλη πλευρά, λαμβάνει λίγη προσοχή στη βιβλιογραφία της επωνυμίας και είναι ένας τομέας που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία. Επιπλέον, δεν έχει αναπτυχθεί ένα σαφές εννοιολογικό πλαίσιο σχετικά με την Καινοτομία της Μάρκας (Keeley et al., 2013; Grant 2007; Chien and Yuan, 2013).

Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί η συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους μέτρων, προκειμένου να εντοπιστούν οι υποκείμενοι λανθάνοντες παράγοντες και να αξιολογηθούν οι προτεινόμενοι παράγοντες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει: 1) τον αντίκτυπο της καινοτομίας μάρκας στην αξία της επωνυμίας, 2) τη σχέση μεταξύ του προσανατολισμού της αγοράς και της καινοτομίας μάρκας και 3) τη σχέση μεταξύ της διεθνοποίησης και της καινοτομίας μάρκας.

Μέθοδος-Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας ορίστηκε σε 317 εταιρείες. Όσον αφορά τη μεθοδολογία δειγματοληψίας, ακολουθήθηκε η τυχαία επιλογή. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν από ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο συνολικά από 19 κλειστά ερωτήματα που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, απλότητα και αντικειμενικότητα. Μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακα Likert, οι απαντήσεις μετρήθηκαν από το 1 (“Διαφωνώ απόλυτα”) έως το 5 (“Συμφωνώ απόλυτα”). Η βαθμολογία αυξανόταν ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας. Η περίοδος της έρευνας ορίστηκε αρχικά σε δύο μήνες, αλλά λόγω της έλλειψης ανταπόκρισης από τις εταιρείες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές έκλεισαν ή είχαν μεταφέρει την έδρα τους, ο χρόνος υλοποίησης του έργου επεκτάθηκε σε τρεις μήνες, από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019.

Στατιστική Ανάλυση

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 20 (Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες) για περαιτέρω ανάλυση των απαντήσεων προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Οι σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων της μελέτης διερευνήθηκαν χρησιμοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης ροής προϊόντος Pearson (r) και το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε p <0,05. Το κριτήριο αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας, που εξετάστηκε με τον συντελεστή Cronbach, έδειξε > 0,7, για κάθε ομάδα ερωτήσεων και κάθε κλίμακα. Ενώ το κριτήριο αξιοπιστίας δοκιμής-επανάληψης, χρησιμοποιώντας τον συσχετισμό Pearson, ήταν > 0,7.

Αποτελέσματα

Από τις παραπάνω αναλύσεις δεδομένων προέκυψαν κάποια συμπεράσματα. Έδειξαν πως η καινοτομία μάρκας επηρεάζει άμεσα και θετικά την επωνυμία της μάρκας. Επιπλέον, η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας θετικός σύνδεσμος μεταξύ του προσανατολισμού της αγοράς και της καινοτομίας μάρκας. Επίσης, ο προσανατολισμός της αγοράς είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την καινοτομία της μάρκας. Τέλος, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της διεθνοποίησης και της καινοτομίας μάρκας, η ανάλυση δεδομένων επιβεβαιώνει ότι ο βαθμός διεθνοποίησης της εταιρείας επηρεάζει άμεσα και θετικά την καινοτομία μάρκας.

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία Μάρκας, Επωνυμία Μάρκας, Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών