Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών/τριών [ΚΑΣΜ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011, λόγω έλλειψης ενός συγκεκριμένου οργάνου...

Brief Symptom Inventory [BSI-53]

Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων [BSI-53]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων (Brief Symptom Inventory [BSI-53]) κατασκευάστηκε από τον L. Derogatis και P. Spencer το 1982, είναι μία κατασκευή αυτοαναφοράς σχεδιασμένη να αξιολογεί τα...

THE EATING ATTITUDES TEST (ΤΕΑΤ-26)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΣ-26) THE EATING ATTITUDES TEST (ΤΕΑΤ-26)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο TEAT-26 κατασκευάστηκε από τους Garner και τους συνεργάτες του το 1982. Επίσης θεωρείται το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ που χρησιμοποιείται για την...

Nursing Dimensions Inventory Questionnaire [GR-NDI]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας [ΕΑΝΦ] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας (Nursing Dimensions Inventory questionnaire [GR-NDI]) δημιουργήθηκε το 2003 από μια ομάδα ερευνητών του Watson και...

Inspiration Scale [IS-8]

Κλίμακα Έμπνευσης [KE-8] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Έμπνευσης (Inspiration Scale [IS-8]) βασίζεται στο μοντέλο έμπνευσης των Thrash και Eliot (2003), το οποίο προτείνει την ύπαρξη τριών στοιχείων έμπνευσης: την εμφάνιση της έμπνευσης, την κινητοποίηση που η εμφάνιση...

Internet Addiction Test [IAT-20]

Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο [ΤΕΔ-20]  Ανάλυση και Στόχος Τεστ Το Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο (Internet Addiction Test [IAT-20]) του Young είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την αξιολόγηση του εθισμού στο Διαδίκτυο. Σκοπός του τεστ είναι να διερευνήσει τον βαθμό...

Simple Descriptive Scale [SDS]

Απλή Περιγραφική Κλίμακα [ΑΠΚ]   Σκοπός Κλίμακας Βασικός σκοπός της κλίμακας SDS είναι η αξιολόγηση του πόνου είτε σε ανθρώπους είτε σε ζώα   Ανάλυση Κλίμακας Μία από τις  πιο βασική μορφές αξιολόγησης του πόνου είναι η Απλή Περιγραφική Κλίμακα (SDS), η...

FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)]

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΚΟΠΩΣΗΣ FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (Fatigue Severity Scale [FSS-16]) αποτελείται από 16 στοιχεία και δημιουργήθηκε το 1993 από τον Schwartz και τους συνεργάτες του Επίσης...

Test of Normality

Έλεγχος Κανονικότητας [Test of Normality]   Εισαγωγή Στην Στατιστική, ο Έλεγχος Κανονικότητας [Τest of Normality], είναι ίσως ο σπουδαιότερος στατιστικός έλεγχος υπόθεσης, και χρησιμοποιείται για να εξεταστεί αν η κατανομή μιας μεταβλητής είναι συμβατή µε την...

Employee Satisfaction Inventory [ESI-24]

Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου [ESI-24] Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου  (Employee Satisfaction Inventory [ESI-24]) κατασκευάστηκε το 1992 από τους Hoffman και Ingram, στη συνέχεια ακολούθησαν οι Rogers, Clow και Kash (1994), οι Bettercourt και...

Dirty dozen questionnaire [DDQ-12]

Το Ερωτηματολόγιο Της Σκοτεινής Τριάδας [ΕΣΤ-12] Dirty dozen questionnaire [DDQ-12]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η καλύτερη κατανόηση της σκοτεινής πλευράς της ανθρώπινης φύσης. Μετρά τα κοινωνικά ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά του...

CHILD AND YOUTH RESILIENCE MEASURE [CYRM-28]

Μέτρο Ανθεκτικότητας Παιδιού και Νεολαίας [ΜΑΠΝ-28] Child & Youth Resilience Measure [CYRM-28]     Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Child and Youth Resilience Measure-28 (CYRM-28) δημοσιεύτηκε το 2011 από τους Liebenberg (Dalhousie University, Halifax, Nova...

Functional Living Index Cancer (FLIC-22)

Δείκτης Λειτουργικής Διαβίωσης-Καρκίνος (ΔΛΔΚ-22) Functional Living Index Cancer (FLIC-22)   Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Ο δείκτης λειτουργικής διαβίωσης για τον καρκίνο (FLIC-22) κατασκευάστηκε από τον Schipper και τους συνεργάτες του, το 1984 και...

Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4]

Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] Suicidal Ideation Scale [SIS-4] Σκοπός Η Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] έχει ως κύρια επιδίωξή της τον υπολογισμό και την εκτίμηση του πόσο συχνά και σε τι βαθμό εμφανίζεται στα άτομα η σκέψη και η επιθυμία να προβούν στην...

Boston Diagnostic Aphasia Examination [BDAE-28]

Διαγνωστική Εξέταση της Βοστόνης για την Αφασία – Σύντομη Εκδοχή [ΔΕΒΑ-28]   Σκοπός Ο βασικός σκοπός του τεστ είναι να αναγνωρίζει την αφασία, καθώς και παρόμοιες διαταραχές. Η χορήγηση γίνεται τόσο σε υγιείς ηλικιωμένους, όσο και σε άτομα με άνοια τύπου...

World Health Organization Well-Being Index [WHO-5]

Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας[ΚΜΤΕ-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας κατασκευάστηκε από τον Bech το 1998 στη Μονάδα Ψυχιατρικής Έρευνας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Βόρειας Ζηλανδίας στη Δανία. Οι Gill και Feinstein απέδειξαν ότι ο...

Community Adjustment Scale [CAS-12]

Κλίμακα Κοινοτικής Προσαρμογής [ΚΠΠ-12]   Σκοπός Κλίμακας Η κλίμακα έχει ως στόχο την αξιολόγηση της προσαρμογής των ατόμων που αντιμετωπίζουν χρόνια ψυχικά νοσήματα στην κοινωνία, όταν βρεθούν δηλαδή εκτός ψυχιατρικών μονάδων. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα...

Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]

Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με τη Μηχανοργάνωση [ΝΝΑΜ] Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Eρωτηματολόγιο Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με την Μηχανογράνωση (Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Brodt και...

Scale for Suicide Ideation [SSI-19]

Scale for Suicide Ideation [SSI-19] Κλίμακα Σκέψεων Αυτοκτονίας [ΚΣΑ-19]   Σκοπός κλίμακας Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση της σοβαρότητας των τρεχουσών αυτοκτονικών σκέψεων. Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [SSI-19] κατασκευάστηκε από τον Beck et al....

Instrumental Visions About Future [VAF-22]

Οργανικά Οράματα για το Μέλλον [ΟΟΜ-22] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Οργανικών Οραμάτων για το Mέλλον (Instrumental Visions About Future [VAF-22]) αναφέρεται στην εξέλιξη και τις ψυχομετρικές δυνατότητες των οραμάτων για το μέλλον. Θα μπορούσε να...

Experience Sampling Method [ESM-34]

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια καλύπτουν την τρέχουσα διάθεση, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις περιγραφές της στιγμής (π.χ. τοποθεσία, εταιρεία, δραστηριότητα). Το ESM είναι χρήσιμο στην ψυχιατρική, καθώς και σε ασθενείς με σωματική ασθένεια.

Detecting language disorders in French children[ERTL‐4]

Detecting language disorders in 4‐year‐old French children [ERTL‐4] ΑνΟμιΛο-4 (η ελληνική έκδοση του γαλλικού ERTL-4 [3η έκδοση, 1998])   Σκοπός Ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου Detecting language disorders in 4‐year‐old French children [ERTL‐4] είναι να...

The Couples Satisfaction Index[CSI-32]

The Couples Satisfaction Index[CSI-32] Ο Δείκτης Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32] είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ικανοποίηση από τη σχέση άθικτων ζευγαριών (παντρεμένων, συμβιούντων...

Parental Stress Index [PSI-36]

Δείκτης Γονικού Άγχους [ΔΓΑ-36]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Ο Δείκτης Γονικού Άγχους (Parental Stress Index[PSI-36]),είναι ένα ερωτηματολόγιο συνολικά 120 ερωτήσεων που απαντάται από τους γονείς. Λόγο όμως της μεγάλης του έκτασης, δημιουργήθηκαν και άλλες μορφές  πιο...

Symptom Checklist 90-R [SCL-90]

Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας [SCL-90]   Ανάλυση και Στὀχος Κλίμακας Η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας (Symptom Checklist 90-R [SCL-90]) αναπτύχθηκε από τον από τον Derogatis (1977) και επικεντρώνεται στην καταγραφή της ήδη υπάρχουσας ψυχοπαθολογίας.  Σκοπός της Kλίμακας...

Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]

Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας [RFQ-54] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας (Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]) είναι ένα ψυχομετρικό τεστ, ενώ κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 ως ένα σύντομο και εύκολο...

Trait Anxiety Scale [TAS-20]

Trait Anxiety Scale [TAS-20] Κλίμακα Χαρακτηριστικού Άγχους [TAS-20]   Σκοπός Κλίμακας Ο στόχος κατά τη δημιουργία του καταλόγου ήταν να δημιουργήσουν ένα σύνολο ερωτήσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης μεταξύ της...

Boston Diagnostic Aphasia Examination [BDAE-28]

Διαγνωστική Εξέταση της Βοστόνης για την Αφασία – Σύντομη Εκδοχή [ΔΕΒΑ-28]   Σκοπός Ο βασικός σκοπός του τεστ είναι να αναγνωρίζει την αφασία, καθώς και παρόμοιες διαταραχές. Η χορήγηση γίνεται τόσο σε υγιείς ηλικιωμένους, όσο και σε άτομα με άνοια τύπου...

The Revised Conflict Tactics Scales [CTS2-78]

The Revised Conflict Tactics Scales [CTS2-78] Αναθεωρημένες Κλίμακες Τακτικών της Σύγκρουσης [ΑΚΤΣ-78]   Σκοπός Ο στόχος της κλίμακας  [CTS2-78] είναι η αξιολόγηση του ποσοστού, της συχνότητας και της σοβαρότητας τεσσάρων τύπων βίας. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι...

Fear of pain questionnaire [FOP-10]

Ερωτηματολόγιο φόβου του πόνου Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο φόβου του πόνου (Fear Of Pain [FOP-30]) είναι ένα μέτρο αυτοαναφοράς 30 στοιχείων, που αναπτύχθηκε από  τους  McNeil και Rainwater το 1998, και αξιολογεί το φόβο του πόνου, ο οποίος σχετίζεται με...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά