Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

BRIEF AGGRESSION QUESTIONNAIRE [BAQ-12]

Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας [ΕΕ-12] Brief Aggression Questionnaire [BAQ-12]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο επιθετικότητας (Brief Aggression Questionnaire [BAQ-12]) αποτελεί ένα αυτοσυµπληρούµενο ερωτηματολόγιο, το οποίο προτάθηκε το...

Family Atmosphere Scale [FAS-6]

Κλίμακα Οικογενειακής Ατμόσφαιρας [ΚΟΑ-6]   Σκοπός Κλίμακας Σκοπός της κλίμακας είναι να αξιολογήσει τις συνθήκες που επικρατούν στο οικογενειακό περιβάλλον όταν ένα μέλος νοσεί από κάποιας μορφής χρόνιας ψυχικής ασθένειας. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα κατασκευάστηκε...

Pluralism and Diversity Attitude Assessment [PADAA-19]

Αξιολόγηση Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας (Pluralism and Diversity Attitude Assessment [PADAA-19]) αναπτύχθηκε το 1996 από την Stanley και αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης...

Rehabilitation Evaluation Hall & Baker [REHB-23]

Κλίμακα Αποκατάστασης των Hall & Baker [KAHB-23]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η αξιολόγηση των επιπέδων λειτουργικότητας ψυχικά ασθενών ενδονοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά. Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [REHB-23] κατασκευάστηκε από τους...

Rosenberg Self-Esteem Scale [RSES-10]

Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του Rosenberg   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης (Rosenberg Self-Esteem Scale [RSES-10]) δημιουργήθηκε το 1965 από τον Rosenberg προκειμένου να μετρηθεί η αυτοεκτίμηση των ατόμων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης...

The Obsession with COVID-19 Scale [OCS-4]

Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 (The Obsession with COVID-19 Scale, [OCS-4]) αναπτύχθηκε το 2020 από τον Lee, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Christopher Newport των ΗΠΑ. Στόχος...

The Self -Regulation Questionnaire [SRQ-63]

Ερωτηματολόγιο για την Αυτορρύθμιση [SRQ-63]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο για την Αυτορρύθμιση (The Self-Regulation Questionnaire[SRQ-63]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τους Brown, Miller και Lawendowski...

Pain Anxiety Symptoms Scale [PASS-20]

Κλίμακα Συμπτωμάτων Άγχους του Πόνου   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Συμπτωμάτων Άγχους του Πόνου (Pain Anxiety Symptoms Scale [PASS-20]) κατασκευάστηκε από τους McCracken & Dhingra το 2002. Επίσης, αποτελεί τη σύντομη μορφή του αρχικού ερωτηματολογίου, το οποίο...

Questionnaire Measuring Attitudes Towards Democracy, Power, Equality and Multiculturalism [QEM-61]

Questionnaire Measuring Attitudes Towards Democracy, Power, Equality and Multiculturalism [QEM-61] Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Στάσεων Απέναντι στη Δημοκρατία, την Εξουσία, την Ισότητα και τον Πολυπολιτισμό [ΕΙΠ-61]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου...

Meaning in Life Questionnaire [MLQ-10]

Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής [MLQ-10]     Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής (Meaning in Life Questionnaire [MLQ-10]) κατασκευάστηκε από τους Steger, Frazier και Oishi το 2006 και αξιολογεί δυο παράγοντες: κατά πόσο το άτομο έχει νόημα...

Self-Esteem Inventory [SEI-25]

Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης [SEI-25]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου  To 1967 o Coopersmith δημιούργησε το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης το οποίο μετρά τη γενική αυτοεκτίμηση των μαθητών. Σε συνέχεια του, το Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης...

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID]

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID] Σύνθετη Κλινική Εξέταση Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] Σκοπός Στόχος της Σύνθετης Κλινικής Εξέτασης Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] είναι να «στηριχθεί» στο πρότυπο που εφαρμόζει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και να «υιοθετήσει» τα...

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5]

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5] Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Οδοντιατρικού Άγχους [ΕΜΟΑ-5]   Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο μέτρησης οδοντιατρικού άγχους (MDAS-5) κατασκευάστηκε από τον Humphris και τους συνεργάτες του, το 1995 και...

Mini-Mental State Examination [MMSE-30]

Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης [ΕΨΚ-30] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης (Mini - Mental State Examination [MMSE-30]) ή δοκιμή Folstein είναι ένα ερωτηματολόγιο 30 σημείων που αναπτύχθηκε από τον ψυχίατρο Marshal Folstein το 1975 και χρησιμοποιείται...

Teacher Job Satisfaction Questionnaire [TJSQ-66]

Teacher Job Satisfaction Questionnaire [TJSQ-66] Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών [TJSQ-66] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο [TJSQ – 66] βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση των Herzberg  1959). Αποτελείται από 66 ερωτήσεις που...

Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης [SOC-29]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης (Sense of Coherence Scale [SOC-29]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky το 1979.Βασικός σκοπός της SOC-19 είναι...

Hope Scale [HS-12]

Κλίμακα Ελπίδας [HS-12]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας (Hope Scale [HS-12]) δημιουργήθηκε από τον Snyder και τους συνεργάτες του το 1991 προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό ελπίδας του κάθε εξεταζόμενου ατόμου. Στόχος Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας...

State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]

Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της Απογραφής του άγχους κατάστασης-υπόστασης (State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]) ξεκίνησε το 1964 από τους...

Acceptance of illness Scale [AIS-8]

Κλίμακα Αποδοχής των Συνεπειών της Ασθένειας    Σκοπός Κλίμακας   Η Κλίμακα κατασκευάστηκε το 1984 από τον Felton με σκοπό την αξιολόγηση δυσκολίας προσαρμογής στα εμπόδια που βάζει η ασθένεια στο άτομο. Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα συντελείται από 8 προτάσεις που...

Approaches to Learning and Studying Inventory [ALSI-36]

Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη    Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη (Approaches to Learning and Studying Inventory [ALSI-36]) αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Lancaster το 1983 από τους Entwistle και...

The Obsession with COVID-19 Scale [OCS-4]

Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 (The Obsession with COVID-19 Scale, [OCS-4]) αναπτύχθηκε το 2020 από τον Lee, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Christopher Newport των ΗΠΑ. Στόχος...

California Child Q-sort [CCQ-sort 100]

Τεστ Προσωπικότητας California Q-sort για Παιδιά Ανάλυση Τεστ Το Τεστ Προσωπικότητας California Q-sort για Παιδιά (California Child Q-sort [CCQ-sort 100] δημιουργήθηκε από τους J.Block and J.Block στην αρχή της δεκαετίας του ‘80. Το εν λόγω τεστ έχει πολλές εφαρμογές....

Σχετικός λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων [ODDS Ratio]

“Σχετικός λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων” ODDS Ratio Εισαγωγή Ο λόγος πιθανοτήτων [ODDS Ratio] είναι μία γνωστή στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιδημιολογία και εκφράζει την πιθανότητα να συμβεί ή να μη συμβεί κάτι, ή πιο συγκεκριμένα...

Brief[COPE-28]

Συντομευμένη Κλίμακα Εκτίμησης Τρόπων Αντιμετώπισης Προβλημάτων [BRIEF-COPE]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα δημιουργήθηκε από τον Carver to 1997  στοχεύει στην αξιολόγηση των ατόμων που παράγουν ποικίλες συμπεριφορικές στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων. Ανάλυση...

Mini-Mental State Examination [MMSE-30]

Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης [ΕΨΚ-30] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης (Mini - Mental State Examination [MMSE-30]) ή δοκιμή Folstein είναι ένα ερωτηματολόγιο 30 σημείων που αναπτύχθηκε από τον ψυχίατρο Marshal Folstein το 1975 και χρησιμοποιείται...

European system for cardiac operative evaluation (EuroSCORE)

«Ευρωπαϊκό σύστημα για την αξιολόγηση εγχείρησης καρδιάς» To Ευρωπαϊκό Σύστημα για την αξιολόγηση εγχείρησης καρδιάς (EuroSCORE) καθορίζει έναν αριθμό συντελεστών κινδύνου, οι οποίοι βοηθούν στην πρόβλεψη της θνησιμότητας από επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς. ...

Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36]

Ερωτηματολόγιο Εξέτασης των Διαταραχών Διατροφής [ΕΞΔΔ-36] Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36] Σκοπός  Στόχος του ερωτηματολογίου [EDEQ-36] είναι να  αξιολογεί τα συμπεριφορικά συμπτώματα των διαταραχών πρόσληψης τροφής, όπως είναι η υπερφαγία και οι...

VIA Inventory of Strengths [VIA-IS-240]

Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα[ΘΣΧ-240]   Ανάλυση και στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα [VIA Inventory of Strengths] κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman [2004] και βασίζεται στην κατηγοριοποίηση Values In...

Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]

Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας [NPI-40]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας (Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]) κατασκευάστηκε από τον Raskin και Ηall το 1979 και ασχολείται με την ψυχολογική υγεία...

Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης [HFS-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης (Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]), αρχικά αναπτύχθηκε το 1998, και η σημερινή της εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1999. Το 2003, η κλίμακα της συγχώρησης δημοσιεύθηκε...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά