Κλίμακα Grit για τον Ακαδημαϊκό Τομέα [AGS-12]

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Academic Grit (Academic Grit Scale [AGS-12]), αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Kατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε από τους Duckworth, Peterson, Matthews και Kelly το 2007 και αποτελεί μία κλίμακα μέτρησης του θάρρους των ατόμων που ανήκουν κύριως στον ακαδημαϊκό τομέα αλλά και στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης.

Προσοχή!: Η Κλίμακα και το Ερωτηματολόγιο διαφέρουν! Για να δείτε τις μεταξύ τους διαφορές μεταβείτε στο διπλανό σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο vs Κλίμακα

Στόχος κλίμακας

Η Κλίμακα Academic Grit  έχει σκοπό να μετρήσει την πυγμή των εφήβων ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού τομέα και να βελτιώσει τις πιθανές αδυναμίες των υφιστάμενων μετρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αποφασιστικότητα των εφήβων να ξεπερνούν τις αντιξοότητες και να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η κλίμακα Academic Grit περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert που κυμαίνεται από το 1 (καθόλου θαρραλέος) έως το 5 (πολύ θαρραλέος). Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν ουσιαστικά στις ερωτήσεις αξιολογώντας το βαθμό στον οποίο ο καθένας είχε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες ή σε ερωτήσεις που δείχνουν την επιμονή που έχουν όσον αφορά την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών.

Στατιστική ανάλυση

Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης έγινε η χρήση του SPSS.  Η δομή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει μια 5-βαθμια κλίμακα Likert, όπου το 1 υποδηλώνει την ύπαρξη έντονης διαφωνίας και το 5 έντονη συμφωνία. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απαντώντας στις κατάλληλες ερωτήσεις εκτιμούν το βαθμό με τον οποίο ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες ή ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την θέληση που έχει σχετικά με την διαχείριση ενδεχόμενων δυσκολιών. Οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε αυτές τις 12 ερωτήσεις και η συνολική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση για κάθε άτομο ξεχωριστά. Οι απαντήσεις δίνονται τόσο από μαθητές- φοιτητές όσο και από γονείς.

Εγκυρότητα & Αξιοπιστία

Η Κλίμακα αποδείχθηκε πως έχει σχετικά υψηλή εσωτερική συνοχή , με το Cronbach’s a να είναι ίσο με 0.84. Όταν οι βαθμολογίες και των 12 ερωτήσεων αθροίστηκαν, η συνολική  βαθμολογία που προέκυψε συσχετίστηκε σημαντικά με την κλίμακα Grit-O, γεγονός που παρείχε ενδείξεις για την συγκλίνουσα εγκυρότητα της νέας κλίμακας. Γενικά η κλίμακα Academic Grit έδειξε αυξητική εγκυρότητα πέρα και πάνω από εκείνη της γενικής πυγμής. Το Academic Grit δεν υπήρχε διαθέσιμο στα ελληνικά. Για τον λόγο αυτό, είχε ζητηθεί από μία καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας να μεταφράσει τις προτάσεις του ερωτηματολογίου στα ελληνικά. Έπειτα, έγινε μεταφορά των μεταφρασμένων προτάσεων και πάλι στα αγγλικά από μία δεύτερη καθηγήτρια αγγλικών, ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίστροφη διαδικασία και να διαπιστωθεί αν τα μεταφρασμένα ερωτήματα διατηρούσαν το αρχικό τους νόημα. Την επίβλεψη της παραπάνω διαδικασίας είχε αναλάβει ο συντάκτης της παρούσας εργασίας, σε συνεργασία με δύο ψυχολόγους με πιστοποιημένες γνώσεις αγγλικών. Τη μετάφραση επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες αγγλικής φιλολογίας Δρακοπούλου και Αντωνίου, καθώς και οι ψυχολόγοι Κουλουμέντα και Χριστίδη (Mitsopoulou et al.(2013).

Βιβλιογραφία

Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: perseverance and passion for long-term goals. Journal of personality and social psychology92(6), 1087.

Mitsopoulou, E., Kafetsios, K., Karademas, E., Papastefanakis, E., & Simos, P. G. (2013). The Greek Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale: Testing the Factor Structure, Reliability and Validity in an Adult Community Sample. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 35, 123-131.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας, με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Προσωπικότητα