Κλίμακα Αποδοχής της Ασθένειας[KAA-22]

Acceptance of Illness Scale [AIS-22]

Σκοπός και Ανάλυση Κλίμακας

Στόχος της κλίμακας αποδοχής της ασθένειας είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ο ασθενής αντιμετωπίζει την ασθένεια. Εξακριβώνοντας τον βαθμό στον οποίο ο ασθενής είναι σε θέση να αποδεχθεί την ασθένεια χωρίς να βιώνει αρνητικά συναισθήματα ή αντιδράσεις. Στην κλίμακα αυτή υπάρχουν οκτώ δηλώσεις που αφορούν τις αρνητικές συνέπειες της ασθένειας. Οι συνέπειες αυτές βασίζονται στην αναγνώριση των περιορισμών που επιβάλλει η ασθένεια, στην αίσθηση εξάρτησης από τους άλλους, στη μειωμένη αυτοπεποίθηση και στην έλλειψη αυτάρκειας. Ο σχεδιασμός της κλίμακας διευκολύνει την αξιολόγηση του βαθμού αποδοχής σε ασθενείς με οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα.

Βαθμονόμηση

Η βαθμολόγηση της κλίμακας γίνεται ως εξής: Εφαρμόζεται μόνο σε ενήλικες που πάσχουν από οποιαδήποτε ασθένεια. Οι ερωτήσεις που ανέρχονται συνολικά είναι 22 ερωτήσεις που δίνονται με την μορφή πολλαπλής επιλογής και είναι στο σύνολο 20 και άλλες δυο ερωτήσεις που είναι ανοιχτού τύπου. Για κάθε μία από τις οκτώ δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στο AIS, αποδίδεται μια κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 έως το 5. Το εξεταζόμενο άτομο επιλέγει έναν από τους αριθμούς που αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάστασή του με τον καταλληλότερο τρόπο. Ο αριθμός 1, αναφέρεται στη δήλωση: “Συμφωνώ απόλυτα” και ο αριθμός 5 αναφέρεται στην: “Δεν συμφωνώ απόλυτα”. Η επιλογή του αριθμού 1 στην κλίμακα εκφράζει κακή προσαρμογή στην ασθένεια, ενώ η επιλογή του αριθμού 5 σημαίνει πλήρη αποδοχή της ασθένειας. Ο ασθενής μπορεί να λάβει από 8 έως 40 βαθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν στο βαθμό αποδοχής της ασθένειας.

Στατιστική Ανάλυση

Μια χαμηλή βαθμολογία υποδηλώνει έλλειψη προσαρμογής στην ασθένεια και την αποδοχή της που συνοδεύεται από έντονη ψυχολογική δυσφορία. Αντίθετα, το αποτέλεσμα κοντά στους 40 βαθμούς υποδηλώνει την αποδοχή της ασθένειας, η οποία δείχνει ελάχιστα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με την ασθένεια.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα [AIS-22] χαρακτηρίστηκε με υψηλή  και ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητα με τον δείκτη Cronbach’s a = 0.87 και στατιστική σημαντικότητα να είναι p>0,05.

Βιβλιογραφία

Czerw, A., Bilińska, M., & Deptała, A. (2016). The assessment of the impact of socio-economic factors in accepting cancer using the Acceptance of Illness Scale (AIS). Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia20(3), 261-265.

Fedorowicz, O., Jaźwińska-Tarnawska, E., Adamiszak, A., Niewiński, P., Krajewska, M., & Wiela-Hojeńska, A. (2021). Determinants of disease acceptance in renal transplantation patients assessed with the application of Acceptance Illness Scale (AIS). Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences24, 308-316.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!