Κλίμακα Αποδοχής των Συνεπειών της Ασθένειας

  

Σκοπός Κλίμακας  

Η Κλίμακα κατασκευάστηκε το 1984 από τον Felton με σκοπό την αξιολόγηση δυσκολίας προσαρμογής στα εμπόδια που βάζει η ασθένεια στο άτομο.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα συντελείται από 8 προτάσεις που δηλώνουν το αίσθημα του ασθενή ότι γίνεται βάρος προς την οικογένειά του, ότι εξαιτίας του προβλήματος υγείας του δεν έχει την ικανότητα να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντα που είχε στο παρελθόν , ότι η κατάσταση της υγείας του τον αναγκάζει να βασίζεται σε άλλους και όχι στον εαυτό του και πως η ασθένεια του του δημιουργεί το αίσθημα της άνευ αξίας.

 

Βαθμολόγηση Κλίμακας 

Η βαθμολόγηση υφίσταται σε κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων που ξεκινά από το 1, το οποίο δηλώνει μεγάλη άρνηση (διαφωνώ πολύ) μέχρι και το 5 που δηλώνει ότι κάποιος συμφωνεί απόλυτα (συμφωνεί πολύ).

Στατιστική Ανάλυση

Οι συγκρίσεις που έγιναν φανέρωσαν πως πρακτικά δεν γινόταν να δοθεί αιτιώδης προσαρμογή ή αντιμετώπιση και οι μοναδικές επιδράσεις της προσαρμογής στην αντιμετώπιση αποδείχθηκαν περίπου ίσες σε ισχύ με τις μοναδικές επιδράσεις της αντιμετώπισης στην προσαρμογή. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι αδύνατο να συναχθεί αιτιώδης υπεροχή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας 

Η ανάλυση παραγόντων που διερευνήθηκε δηλώνει πως η κλίμακα έχει καλή εγκυρότητα ως αναφορά την εννοιολογική της κατασκευή. Η αξιοπιστία φανερώνεται μέσω του δείκτη Cronbach όπου παίρνει την τιμή 0,87 και εξασφαλίζει την αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Σπανέα, Ε., Αναγνωστόπουλος, Φ., Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Σκάρλος, Δ. (2005). Ψυχοκοινωνική προσαρμογή ασθενών με καρκίνο του μαστού. Hellenic Journal of Psychology2, 159-182.

Ξένη Βιβλιογραφία

Felton, B. J., & Revenson, T. A. (1984). Coping with chronic illness: a study of illness controllability and the influence of coping strategies on psychological adjustment. Journal of consulting and clinical psychology52(3), 343.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!