Κλίμακα Προσαρμογής στην Αναπηρία [ADS-32]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Προσαρμογής στην Αναπηρία (Adaptation to Disability Scale – Revised [ADS-32]) αναπτύχθηκε από τον Donald C. Linkowski το διάστημα 1969-1971 για να αναδείξει τις προσπάθειες ενός ατόμου για την αποδοχή της αναπηρίας του από τους άλλους.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Προσαρμογής στην Αναπηρία δημιουργήθηκε με σκοπό να πραγματοποιήσει μία διερευνητική ανάλυση στην διαδικασία προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή ζωή.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 32 ερωτήσεις, σκεπτόμενοι πως βιώνουν οι ίδιοι την προσαρμογή τους στην Αναπηρία. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές δίνονται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert 4-διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 4 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Προσαρμογής στην Αναπηρία εξάγει μια συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από το 32 έως το 128, με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν ότι η προσαρμογή ενός ατόμου με αναπηρία στην καθημερινότητα αποτελεί μεγάλη δυσκολία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Kλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τον Πανούση Σ. και τον Κλεφτάρα Γ. και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα παρουσιάζει αμετάβλητη συνολική αξιοπιστία Cronbach’s a = 0,93 με υψηλά έως μέτρια επίπεδα εσωτερικής συνέπειας και υποστηρίζεται η εγκυρότητα της αναθεωρημένης κλίμακας.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: D. C. Linkowski

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Πανούση Σ. και Κλεφτάρα Γ.

Groomes, D. A., & Linkowski, D. C. (2007). Examining the structure of the revised acceptance disability scale. Journal of Rehabilitation73(3), 3.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα