Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού (ΑΣΔΑ-42)

Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R-42)

Ανάλυση και Στόχος της Συνέντευξης

Η Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού [ADI-R-42] δημιουργήθηκε από τον C. Lord και τους συνεργάτες του το 1994 Είναι μια ημιδομημένη συνέντευξη για τη διάγνωση-διαφοροδιάγνωση του αυτισμού. Πραγματοποιείται από τους γονείς ή το άτομο που φροντίζει το παιδί ή τον ενήλικο. Στηρίζεται στα κριτήρια του DSMIV και του ICD-10 για τις εκτεταμένες διαταραχές της ανάπτυξης και παρέχει ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της σοβαρότητας σε διαφορετικούς τομείς. Η βαθμολόγηση είναι διαφορετική για τον τομέα της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς-ενδιαφερόντων, καθώς και άλλων που δεν είναι χαρακτηριστικές του αυτισμού. Η συνέντευξη διαρκεί περίπου 2,5 ώρες και απαιτείται ειδική εκπαίδευση για τον τρόπο χορήγησης και βαθμολόγησης. Στόχος της συνέντευξης ADI-R-42 είναι η διάγνωση του αυτισμού τόσο σε ενήλικες όσο και σε άτομα μικρής ηλικίας.

Στατιστική Ανάλυση

  • Ο διαγνωστικός αλγόριθμος ADI-R-42 αποτελείται από τους ακόλουθους 4 τομείς: (Α) Ποιοτικές ανωμαλίες στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση (Β) Ποιοτικές ανωμαλίες στην επικοινωνία (Γ) Περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα, στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς και (Δ) Ανωμαλία της ανάπτυξης εμφανής κατά ή πριν από τους 36 μήνες.
  • Ο τομέας Α αποτελείται από 4 υποτομείς που καλύπτουν 16 στοιχεία αλγορίθμου, ο τομέας Β αποτελείται από 4 υποτομείς που καλύπτουν 13 στοιχεία αλγορίθμου. O τομέας Γ αποτελείται από 4 υποτομείς που καλύπτουν 8 στοιχεία αλγορίθμου και τέλος, ο τομέας Δ δεν έχει υποτομέα και καλύπτει 5 στοιχεία αλγορίθμου.
  • Τα περισσότερα στοιχεία κωδικοποιούνται ως (0) =”μη οριστική συμπεριφορά του τύπου που καθορίζεται παρούσα”, (1) =”συμπεριφορά του τύπου που καθορίζεται πιθανώς παρούσα, αλλά τα κριτήρια ορισμού δεν πληρούνται με βεβαιότητα”, (2) =”οριστική ανώμαλη συμπεριφορά που περιγράφεται στον ορισμό και την κωδικοποίηση” και κωδικός (3) χρησιμοποιείται περιστασιακά για να υποδηλώσει ακραία σοβαρότητα.
  • Η διάγνωση του αυτισμού με βάση τον αλγόριθμο τέθηκε εάν όλες οι βαθμολογίες των τεσσάρων τομέων (A, B, C και D) ήταν ίσες ή υπερέβαιναν τα ακόλουθα σημεία αποκοπής: 10 βαθμοί για τον τομέα Α, 3 βαθμοί για τον τομέα Γ και 1 βαθμός για τον τομέα Δ.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με τις μητέρες των παιδιών που περιγράφονται παραπάνω διεξήχθησαν από έναν από έμπειρους συνεντευκτές, οι οποίοι δεν γνώριζαν τα παιδιά. Η συνέντευξη περιελάμβανε το ADI-R με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: Όλα τα στοιχεία χορηγήθηκαν για την τρέχουσα συμπεριφορά, όπου ως “τρέχουσα”  ορίζεται μια συμπεριφορά που είχε εμφανιστεί σε τακτική βάση κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 1 μήνα τους τελευταίους 3 μήνες. Επιπλέον, ορισμένα στοιχεία ζητήθηκαν αναδρομικά για συγκεκριμένες ηλικίες, συνήθως 2 ετών ή βρεφικής ηλικίας. Οι συνεντεύξεις διήρκεσαν από 60 έως 90 λεπτά. Κάθε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη βαθμολογήθηκε ανεξάρτητα από τέσσερις ιατρικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, επίσης τυφλοί ως προς τη διάγνωση. Πριν τη βαθμολόγηση, οι κωδικοποιητές είχαν περάσει 6 εβδομάδες παρακολουθώντας και βαθμολογώντας βιντεοκασέτες του ADI-R, δίνοντας πρακτική ADI-R με επίβλεψη, παρατηρώντας τις αξιολογήσεις, τη θεραπεία συνεδρίες και ομάδες για αυτιστικά παιδιά και ενήλικες, και επισκέφθηκαν σχολεία και προγράμματα ημέρας για άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακά διαταραχές.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σχετικά με την εγκυρότητα αλλά και την αξιοπιστία της συνέντευξης, το άλφα του Cronbach εκτελέστηκε για κάθε τομέα χωριστά για να αξιολογηθεί η εσωτερική συνοχή κάθε τομέα.

  • Για τα 15 στοιχεία στον κοινωνικό τομέα, οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων και συνόλου κυμάνθηκαν από 0,54 (για το άμεσο βλέμμα) έως 0,77 (ποιότητα των κοινωνικών προσκλήσεων), με άλφα 0,95.
  • Για τις περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι συσχετίσεις στοιχείων-ολικών κυμαίνονταν από 0,30 (καταναγκασμοί και τελετουργίες) έως 0,53 (μη συνήθεις αισθητηριακές συμπεριφορές), με άλφα 0,69.
  • Για τα 11 λεκτικά υποκείμενα (εκείνα που είχαν φράσεις τριών λέξεων), οι συσχετίσεις στοιχείων-συνολικών στοιχείων κυμαίνονταν από -,06 (ακατάλληλες ερωτήσεις) έως 0,77 (εργαλειακές συμπεριφορές), με άλφα 0,85.
  • Για όλα τα υποκείμενα, οι συσχετίσεις αντικειμένου-συνολικού για τα αντικείμενα επικοινωνίας κυμάνθηκαν από 0,45 (μιμητικό κοινωνικό παιχνίδι) έως 0,70 (συμβατικές, εργαλειακές χειρονομίες) με άλφα 0,84.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Lord, C., Rutter, M., & LeCouteur, a. (1994). Autism Diagnostic Interview-Revised: A revised version of a diagnostic interview for caegives of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 659-685.

Tsuchiya, K. J., Matsumoto, K., Yagi, A., Inada, N., Kuroda, M., Inokuchi, E., … & Takei, N. (2013). Reliability and validity of autism diagnostic interview-revised, Japanese version. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(3), 643-662.

Ελληνόγλωσση

Χατζηρωτή, Ε. (2015). Αυτισμός και παρέμβαση του κοινοτικού νοσηλευτή.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω συνέντευξη, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!