Τεστ Προσωπικότητας Adjective Qset για Εφήβους [AQ-set 43]

 

Ανάλυση Τεστ

Το ψυχομετρικό τεστ Προσωπικότητας Adjective Q-set για Εφήβους (Adjective Q-Set [AQset-43]) κατασκευάστηκε από τους Block και Block to 1980. Εκτός από τις πάρα πολλές εφαρμογές που έχει, το εν λόγω τεστ αναφέρεται κυρίως στην προσωπικότητα των εφήβων και δη στην αυτοεκτίμηση αυτών.

Στόχος Τεστ

Βασικός σκοπός του τεστ είναι να υπολογίσει την αυτοεκτίμηση των εφήβων. Δευτερεύον σκοπός του είναι να δώσει την δυνατότητα τόσο σε ειδικούς όσο και σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος να περιγράψουν το προφίλ προσωπικότητας του εφήβου. Με την εφαρμογή αυτού επιτυγχάνεται η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ εφήβων και ειδικών/οικογενειακών ατόμων, καθώς και η περιγραφή της προσωπικότητας πολλών εφήβων με κοινά σημεία. Τέλος, έναν τρίτος σκοπός είναι, μέσω της συλλογής προφίλ, να κατασκευαστεί ένα πρότυπο θεωρητικό προφίλ προσωπικότητας για τους εφήβους.

Βαθμονόμηση Τεστ

Το Adjective Q-set αποτελείται από 43 κάρτες, πάνω στις οποίες υπάρχουν γραμμένα επίθετα και εκφράσεις που περιγράφουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εφήβων.
Η διαδικασία του τεστ είναι η εξής: Οι κάρτες κατατάσσονται σε μια κλίμακα που αποτελείται από 7 κατηγορίες. Στην 1η κατηγορία βρίσκονται κάρτες οι οποίες δεν ταιριάζουν καθόλου με την προσωπικότητα του ερωτώμενου, ενώ στην 7η κατηγορία τοποθετούνται όλες οι κάρτες που τα επίθετα και οι προτάσεις αυτών ταιριάζουν σε μεγάλο ποσοστό με την προσωπικότητα του εφήβου. Οι υπόλοιπες κάρτες κατανέμονται στις ενδιάμεσες κατηγορίες. Το προφίλ που εξάγεται από το τεστ περιλαμβάνει 6 κάρτες από όλες τις κατηγορίες, εκτός από την κατηγορία 4 από την οποία λαμβάνονται 7 κάρτες.

Στατιστική Ανάλυση 

Για την ανάλυση και την σύγκριση των αποτελεσμάτων, τα προφίλ προσωπικότητας των εφήβων, όπως τα περιγράφουν οι ίδιοι ή άλλα άτομα, συγκρίνονται με το πρότυπο θεωρητικό προφίλ, με απώτερο σκοπό την διαπίστωση του βαθμού συμφωνίας των ατόμων με το πρότυπο προφίλ. Επίσης μπορεί να γίνει σύγκριση των προφίλ προσωπικοτήτων δύο διαφορετικών εφηβικών ομάδων (πχ. έφηβοι με και χωρίς παραβατική συμπεριφορά). Και οι δύο αυτές συγκρίσεις γίνονται με την μέθοδο της συνάφειας. Το μέγεθος της συμφωνίας δείχνει το βαθμό συμφωνίας. Σχετικά με την αυτοεκτίμηση των εφήβων, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ ιδανικού και πραγματικού εαυτού, τόσο υψηλότερη θεωρείται η αυτοεκτίμηση του εφήβου.
Επιπλέον, το εν λόγω τεστ έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα και αποσκοπούσε στην περιγραφή του θεωρητικού προφίλ ενός επαρκούς και καλά προσαρμοσμένου εφήβου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το τεστ έχει καλή εγκυρότητα και η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις κλίμακες αποκάλυψε ότι το όργανο είχε καλή εσωτερική συνοχή με συντελεστή Cronbach επίσης 0,74

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: J. Block, J. Block

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Μόττη-Στεφανίδη

Aguilar, M. L., Kaiser, R. T., Murray, C. B., & Ozer, D. J. (1998). Validation of an adjective Q-Sort as a measure of the Big Five personality structure. Journal of Black Psychology24(2), 145-163.

Block, J. (1961). The Q-sort method in personality assessment and psychiatric research.

Ngwenya, N. N. (2016). Challenges to Upward Mobility: Perceptions of Black Women in the South African Financial Industry (Doctoral dissertation, University of the Witwatersrand, Faculty of Humanities).


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω τεστ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Προσωπικότητα