Κλίμακα Αμφιθυμικού Γηρασμού [ΚΑΓ-13]

 

Σκοπός Κλίμακας

Βασικός σκοπός της AAS -13 αποτελεί η αξιολόγηση δύο μορφών ηλικιακής συμπεριφοράς, που είναι η  καλοπροαίρετη και η εχθρική ηλικιακή συμπεριφορά

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα AAS-13 αναπτύχθηκε από τον Cary και τους συνεργάτες του, η οποία περιλαμβάνει 13 στοιχεία που μετρούν τόσο τον εχθρικό όσο και τον καλοπροαίρετο ηλικιακό ρατσισμό. Αυτή η έκδοση περιλάμβανε 9 καλοπροαίρετα στοιχεία και 4 εχθρικά στοιχεία.

Βαθμολόγηση Κλίμακας

Όλα τα στοιχεία βαθμολογούνται σε 7βάθμια κλίμακα απάντησης 1 = “Διαφωνώ απόλυτα”, 7 = “Συμφωνώ απόλυτα”.

Στατιστική Ανάλυση

Yψηλότερες βαθμολογίες στην εχθρική υποκλίμακα προβλέπουν μικρά επίπεδα εγκαρδιότητας, ενώ υψηλότερες βαθμολογίες στην καλοπροαίρετη υποκλίμακα υποδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα ζεστασιάς.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Η εγκυρότητα της δομής της AAS-13 αξιολογήθηκε μέσω επιβεβαιωτικών παραγοντικών αναλύσεων. Γενικά, το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο μέτρο των αρνητικών στάσεων απέναντι στους ηλικιωμένους.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Η αξιοπιστία εξετάστηκε μέσω δοκιμασίας και το αποτέλεσμα έδειξε καλή συνοχή (r = 0.80). Η εσωτερική συνοχή της Κλίμακας Αμφιθυμικού Γηρασμού και των 2 υποκλιμάκων της βρέθηκε ικανοποιητική, με το άλφα του Cronbach να είναι 0,89 για τον καλοπροαίρετο γηρασμό (9 στοιχεία), 0,79 για τον εχθρικό γηρασμό (3 στοιχεία) και 0,89 για τη συνολική κλίμακα.

Βιβλιογραφία

Cary, L. A., Chasteen, A. L., & Remedios, J. (2017). The ambivalent ageism scale: Developing and validating a scale to measure benevolent and hostile ageism. The Gerontologist, 57(2), e27-e36.

Λέξεις κλειδιά: Κλίμακα, εξέταση, ηλικιακή συμπεριφορά, τέστ, μελέτη, έρευνα, αξιοπιστία, εγκυρότητα, ανάλυση δεδομένων, Στατιστική ανάλυση, ερευνητική πρόταση, ανάλυση απαντήσεων.