Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη (Approaches to Learning and Studying Inventory [ALSI-36]) αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Lancaster το 1983 από τους Entwistle και Ramsden για να μετρήσει τις θετικές προσεγγίσεις των μαθητών  σε τρεις κύριες διαστάσεις- βαθιά (deep dimension), επιφανειακή (surface dimension)  και στρατηγική (strategy dimension). Το [ALSI-36] αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ερωτηματολογίου, του Experiences of Teaching and Learning Questionnaire (ETLQ) (Entwistle, McCune, και Hounsell 2002).

Στόχος Κλίμακας

Η σύντομη έκδοση της Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη (ALSI-36) επικεντρώνεται στις εμπειρίες των μαθητών σχετικά με τη μελέτη ενός συγκεκριμένου μαθήματος ή ενότητας. Ενώ, στην εκτενέστερη έκδοση ζητά από τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθησή τους γενικότερα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων 

Η κλίμακα ALSI-36 αποτελείται από 36 στοιχεία για την εκτενή έκδοση, ενώ για την σύντομη μορφή της, από 18 στοιχεία, διαβαθμισμένη σε 5 παράγοντες (βαθιά προσέγγιση, προσέγγιση επιφανείας, παρακολούθηση μελέτης, οργανωμένη μελέτη και διαχείριση προσπάθειας). Και οι δύο κλίμακες απαντώνται εξίσου, διαμέσου μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το ¨Συμφωνώ¨ έως το ¨Διαφωνώ¨.

Στατιστική Ανάλυση 

Οι μαθητές που εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις σε αντίθεση με αυτούς που έχουν ένα πιο χαμηλό επίπεδο γνώσεων, φαίνεται πως εμφανίζουν υψηλότερη βαθμολογία στην συμπλήρωση της κλίμακας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Η ALSI-36 αποδεικνύεται ένα έγκυρο εργαλείο στην πρόβλεψη της επιτυχίας των μαθητών τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και πέραν αυτού. Έπειτα, από μελέτες που έχουν γίνει έδειξαν ικανοποιητικά επίπεδα εσωτερικής συνέπειας. Με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα η χρήση του ALS1-36 φανερώνει χαμηλές τιμές εσωτερικής συνέπειας. 

Βιβλιογραφία 

Entwistle, N. J., McCune, V., & Tait, H. (1997). The approaches and study skills inventory for students (ASSIST). Edinburgh: Centre for Research on Learning and Instruction, University of Edinburgh, 1-21.

Entwistle, N. (1988). Motivational factors in students’ approaches to learning. In Learning strategies and learning styles (pp. 21-51). Springer, Boston, MA.

Karagiannopoulou, E., & Christodoulides, P. (2005). The impact of Greek University students’ perceptions of their learning environment on approaches to studying and academic outcomes. International Journal of Educational Research43(6), 329-350.

McDonald, F., Reynolds, J., Bixley, A., & Spronken-Smith, R. (2017). Changes in approaches to learning over three years of university undergraduate study. Teaching & Learning Inquiry5(2), 65-79.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: εμπειρίες, μάθηση