Κλίμακα Διερεύνησης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας [ΚΔΕΠ-40]

 

Σκοπός Κλίμακας

Στόχος της κλίμακας είναι να κάνει διάγνωση των δύο τύπων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας βασιζόμενη στο DSM-IV.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα δημιουργήθηκε από τους Wolraich et al., το 1999. Απαρτίζεται από ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε 18 κριτήρια σύμφωνα με το DSM-IV των δύο τύπων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας, δηλαδή την απόσπαση προσοχής και τη διαταραχή παρορμητικότητας-υπερκινητικότητας. Συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 8 ερωτήσεις που διερευνούν την διαταραχή παρορμητικότητας-υπερκινητικότητας, 7 ερωτήσεις που αφορούν τη διαταραχή διαγωγής και τέλος 7 ερωτήσεις που αφορούν το άγχος και την κατάθλιψη κατά DSM-IV. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, στα πλαίσια επιδημιολογικής έρευνας που αφορούσε την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας, αποτελούταν απόν 600 παιδία από έξι σχολεία της Θεσσαλονίκης ηλικιών μεταξύ 6 και 9.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων έγινε με βάση μία τεταρτοβάθμια κλίμακα, με βαθμολογίες 0 έως 3, με το 0 να αντιστοιχεί στο «ποτέ| και το 3 στο «πολύ συχνά». Η τιμή που αντιστοιχεί στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας είναι από 6 και άνω για τις δύο υποκλίμακες που αφορούν τόσο την προσοχή όσο και την παρορμητικότητα-υπερκινητικότητα με βάση τις απαντήσεις που προήρθαν από γονείς και δασκάλους.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Το παρόν εργαλείο φαίνεται να είναι έγκυρο και αξιόπιστο για την διάγνωση και των παρακολούθηση της ΔΕΠ-Υ.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Γιωτοπούλου, Δ. (2011). Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις και τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα: Μια μελέτη περίπτωσης (Master’s thesis).

Ξένη Βιβλιογραφία

Weiler, M. D., Bellinger, D., Marmor, J., Rancier, S., & Waber, D. (1999). Mother and teacher reports of ADHD symptoms: DSM‐IV questionnaire data. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38(9), 1139-1141.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!