Κλίμακα Ισορροπίας Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης [ΚΙΣΕ-30]

Balanced Emotional Empathy Scale [BEES-30]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ισορροπίας Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης (Balanced Emotional Empathy Scale [BEES-30]) κατασκευάστηκε από τον Mehrabian το 1997 και αναπτύχθηκε για να ενημερώσει, να βελτιώσει και να αντικαταστήσει την αρχική κλίμακα που είχαν δημιουργήσει ο Mehrabian και ο Epstein το 1972. Μετρά τη συναισθηματική ενσυναίσθηση, που ορίζεται ως η τάση ενός ατόμου να μοιράζεται συναισθήματα άλλων ανθρώπων.

 

Στόχος Κλίμακας

H BEES-30 δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την τάση του ανθρώπου να έχει συναισθηματική ενσυναίσθηση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, να αισθάνεται οτιδήποτε αισθάνεται και ο άλλος άνθρωπος.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό συναισθηματικά τους επηρεάζει η κάθε πρόταση. Η BEES περιλαμβάνει 30 στοιχεία, 15 από τα οποία είναι θετικές προτάσεις και 15 αρνητικές. Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μίας κλίμακας τύπου Likert-9 διαβαθμίσεων από το -4 (συμφωνώ απόλυτα) έως το 4 (διαφωνώ απόλυτα).

 

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα [BEES-30] εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως αλγεβρική διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των βαθμολογιών που αποδόθηκαν σε θετικά διαμορφωμένα στοιχεία και του αθροίσματος των βαθμολογιών των αρνητικών στοιχείων και το εύρος της κυμαίνεται από -36 έως 36. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ενσυναίσθησης.

 

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Η ΒEES-30 αποδείχθηκε εσωτερικά συνεπής (Cronbachs a= 0,83), με υψηλή συνολική συνέπεια και αποδεκτά αξιόπιστο σε ένα μέσο χρονικό διάστημα των 6 εβδομάδων επαναληπτικής δοκιμής (r=0,77). Επίσης, εμφανίζει θετική συσχέτιση 0,77 με την αρχική μορφή της κλίμακας.

 

Βιβλιογραφία

Mehrabian, A. (1997). Relations among personality scales of aggression, violence, and empathy: Validational evidence bearing on the Risk of Eruptive Violence Scale. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression, 23(6), 433-445.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ισοροπία. Ενσυναίσθηση