Κλίμακα Κατάθλιψης Α.Τ Beck II [ΚΚΒ-ΙΙ-21]

 

Σκοπός Κλίμακας

Κύριος σκοπός της κλίμακας Beck Depression Inventory-II [BDI-II-21] είναι να υπολογίσει τον βαθμό της κατάθλιψης που εμφανίζεται, τόσο σε ενήλικα άτομα, όσο και σε εφήβους. Η αξιολόγηση των εν λόγω συμπτωμάτων γίνεται με βάση το DSM-IV.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα  Beck Depression Inventory-II [BDI-II-21], δημιουργήθηκε από τους Beck et al., (1961) και αποτελείται από 21 ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις επιπτώσεις που επιφέρει η κατάθλιψη, σε γνωστικό, καθώς και σε σωματικό επίπεδο. και Χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς, εμφανίζοντας υψηλή οικονομική απόδοση. Πρόκειται για ένα ψυχομετρικό «εργαλείο», με υψηλά ποσοστά  αξιοπιστίας, με δυνατότητα «ανίχνευσης» των ατόμων που εμφανίζουν κατάθλιψη και όσων όχι, με ενισχυμένη δομή και εγκυρότητα.

Βαθμολόγηση και στατιστική Ανάλυση

Εμπεριέχει 21 στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους απάντησης, σε μια κλίμακα η οποία κυμαίνεται από το 0 έως το 3, με τη βαθμολογία να προκύπτει από την πρόσθεση των απαντήσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρεται στην περίπτωση του υπολογισμού της απαισιοδοξίας, στο οποίο οι απαντήσεις «αυξομειώνονται» από το «Δεν είμαι ιδιαίτερα αποθαρρημένος για το μέλλον” (βαθμολογία 0)», μέχρι το «”το μέλλον είναι απελπιστικό και τα πράγματα δεν μπορούν να βελτιωθούν” (βαθμολογία 3)».

Εγκυρότητα

Το ερωτηματολόγιο της κλίμακας Beck Depression Inventory-II [BDI-II-21], παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα, όπως προκύπτει από την συσχέτισή του με αντίστοιχες κλίμακες κατάθλιψης [SCL-90, POMS] και άγχους [BAI, STAI].

Αξιοπιστία

Ικανοποιητική είναι και η εσωτερική αξιοπιστία που εμφανίζει η μεταφρασμένη κλίμακα Beck Depression Inventory-II [BDI-II-21], με τον δείκτη Cronbach στο δείγμα του φοιτητικού πληθυσμού να ισούται με α=0,92 και στο δείγμα του κλινικού πληθυσμού να ισούται με α=0,85.

Βιβλιογραφία

Jackson-Koku, G. (2016). Beck depression inventory. Occupational Medicine66(2), 174-175.

García-Batista, Z. E., Guerra-Peña, K., Cano-Vindel, A., Herrera-Martínez, S. X., & Medrano, L. A. (2018). Validity and reliability of the Beck Depression Inventory (BDI-II) in general and hospital population of Dominican Republic. PloS one13(6), e0199750.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!