Ερωτηματολόγιο Απόψεων για τα Φάρμακα [ΕΑΦ-19]

Beliefs about Medicines Questionnaire [BMQ-19]

 

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Απόψεων για τα Φάρμακα (Beliefs about Medicines Questionnaire [BMQ-18]) αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε το 1999 από τους Horne et al. Το Ερωτηματολόγιο Απόψεων για τα Φάρμακα [BMQ-18] έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την αξιολόγηση των γνωστικών αναπαραστάσεων της φαρμακευτικής αγωγής.

 

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 19 ερωτήσεις και αποτελείται από 2 ενότητες, το BMQ-Specific, που αξιολογεί τις αναπαραστάσεις φαρμάκων που συνταγογραφούνται για προσωπική χρήση, και το BMQ-General, που αξιολογεί τις πεποιθήσεις σχετικά με τα φάρμακα γενικά. Το BMQ-Specific περιλαμβάνει 11 προτάσεις και αποτελείται από δυο υποκλίμακες, τις πεποιθήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα των φαρμάκων και τις ανησυχίες σχετικά με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. Το BMQ-General περιλαμβάνει 8 προτάσεις και αποτελείται, επίσης, από δυο κλίμακες, τις γενικές πεποιθήσεις και ανησυχίες των ασθενών για πιθανές βλάβες από τα φάρμακα και τις σκέψεις των ασθενών αναφορικά με ορισμένες πτυχές υπερβολικής χρήσης των φαρμάκων. Όλες οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Διαφωνώ Απόλυτα) έως το 5 (Συμφωνώ Απόλυτα).

 

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν σύμφωνα πάντα με την προσωπική τους άποψη κατά πόσο διαφωνούν ή συμφωνούν κυκλώνοντας έναν αριθμό (1) – (5) για κάθε ερώτημα. Όλες οι προτάσεις της κλίμακας είναι απόψεις άλλων ανθρώπων για τα φάρμακά τους και για τα φάρμακα γενικότερα. Δεν υπάρχει ορθή ή λάθος απάντηση, παρά μόνο η προσωπική άποψη του συμμετέχοντα.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Από την κύρια έρευνα που έγινε από τους ίδιους ερευνητές (Horne, Weinman, Hankins) oι συντελεστές Crobachs alpha για το ερωτηματολόγιο στο κύριο δείγμα κυμαίνονται από 0,6-0,83, δηλαδή έδειξε μία μέτρια ως σχετικά καλή εσωτερική συνέπεια. Όσον αφορά για την κλίμακα με αυτούς που λάμβαναν αντι-ασθματικά φάρμακα έχουμε (α= 0.80 για ειδική ανάγκη, α= 0,75 για ειδικές ανησυχίες, α= 0,74 για γενική υπερκατανάλωση , α= 0,47 γενική κατάχρηση), δηλαδη έδειξε στο σύνολο μια σχετικά καλή εσωτερική συνέπεια. Γι’ αυτούς που λάμβαναν αντιδιαβητικά φάρμακα (α= 0.74 για ειδική ανάγκη, α= 0,80 για ειδικές ανησυχίες, α= 0,80 για γενική υπερκατανάλωση, α= 0,66 γενική κατάχρηση), επίσης μια σχετικά καλή εσωτερική συνέπεια. Τέλος, για τους λήπτες αντι υπερτασικών φαρμάκων (α= 0.76 για ειδική ανάγκη , α= 0,76 για ειδικές ανησυχίες, α= 0,74 για γενική υπερκατανάλωση , α=0,5 γενική κατάχρηση ) έδειξε μια σχετικά καλή εσωτερική συνέπεια. Συνεπώς 

 

Βιβλιογραφία

Horne, Weinman, Hankins, (1999) Beliefs about medicines questionnaire (BMQ),  Psychology and Health, 14, 1-24


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Φάρμακα