Συντομευμένη Κλίμακα Εκτίμησης Τρόπων Αντιμετώπισης Προβλημάτων [BRIEF-COPE]

 

Σκοπός Κλίμακας

Η Κλίμακα δημιουργήθηκε από τον Carver to 1997  στοχεύει στην αξιολόγηση των ατόμων που παράγουν ποικίλες συμπεριφορικές στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Brief-COPE είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς 28 δηλώσεων όπου κάνουν καταμέτρηση των τρόπων διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων. Οι δηλώσεις χωρίζονται σε 14 υποκλίμακες, δηλαδή περιλαμβάνουν δύο δηλώσεις η καθεμία ξεχωριστά.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση Κλίμακας

Η βαθμολόγηση της Κλίμακας γίνεται βάση μιας άλλης κλίμακας τύπου Likert με τέσσερις διαβαθμίσεις (1=καθόλου, 4=πάρα πολύ), οι οποίες φανερώνουν πόσο συχνά χρησιμοποιείται η κάθε στρατηγική. Δεν υπολογίζεται συνολική βαθμολογία όμως για την κάθε υποκλίμακα υπολογίζεται η βαθμολογία αθροίζοντας τις απαντήσεις στις δύο δηλώσεις που τις αντιστοιχούν.  Η παραγοντική ανάλυση φανέρωσε ότι υποκλίμακες μπορούν να ομαδοποιηθούν περαιτέρω σε τέσσερις κύριους ερμηνεύσιμους παράγοντες.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Η Κλίμακα εξασφαλίζει μια καλή φαινομενική εγκυρότητα και αξιοπιστία η οποία παρουσιάζεται στους δείκτες Cronbach’a και για τις 14 υποκλίμακες όπου η προσαρμογή που έγινε από τον Παναγιώτου και τους συνεργάτες του το 2008  ήταν συγκρίσιμοι με τους δείκτες Cronbach’a του Carver το 1997. Οι υποκλίμακες περισπασμού, εκτόνωσης και επίρριψης ευθύνης στον εαυτό του είχαν χαμηλότερους συντελεστές.

Βιβλιογραφία

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’too long: Consider the brief cope. International journal of behavioral medicine4(1), 92-100.

Kapsou, M., Demetriou, A. P., Panayiotou, G., & Kokkinos, C. M. (2008). Factor analysis of Brief COPE in a sample of Greek Cypriot adults.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!