Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων [BSI-53]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων (Brief Symptom Inventory [BSI-53]) κατασκευάστηκε από τον L. Derogatis και P. Spencer το 1982, είναι μία κατασκευή αυτοαναφοράς σχεδιασμένη να αξιολογεί τα ψυχολογικά συμπτώματα. Το BSI είναι ουσιαστικά η σύντομη μορφή του SCL-90-R, μία κλίμακα αυτοαναφοράς που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί τα ψυχολογικά συμπτώματα των ψυχιατρικών και κλινικών ασθενών σαν να μην είναι στην πραγματικότητα ασθενείς. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει 9 διαστάσεις; τη Σωματοποίηση, τα Ιδεοψυχαναγκαστικά σημεία, τη Διαπροσωπική Ευαισθησία, την Κατάθλιψη, το Άγχος, την Εχθρότητα, το Φοβικό άγχος, τον Παρανοϊκό ιδεασμό και τον Ψυχωτισμό. Επιπλέον, καλύπτει τρείς παγκόσμιους δείκτες κινδύνου, τον Παγκόσμιο δείκτη σοβαρότητας, τον Δείκτη Κινδύνου Θετικών Συμπτωμάτων και τα Θετικά Συμπτώματα. Οι παγκόσμιοι δείκτες μετρούν το επίπεδο συμπτωματολογίας, την ένταση των συμπτωμάτων και τον αριθμό των αναφερόμενων συμπτωμάτων, αντίστοιχα.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται  να απαντήσουν σκεπτόμενοι πόσο τους ενόχλησε στην υγεία τους η κάθε πρόταση την τελευταία εβδομάδα. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 53 ερωτήσεις και καλούνται να απαντήσουν μέσω μιας κλίμακας Likert-5 διαβαθμίσεων από το 0 (Καθόλου) έως το 5 (Πάρα πολύ). Επίσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν R (άρνηση απάντησης) αλλά δεν συνιστάται για την καλύτερη αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μέσα σε 8-12 λεπτά. Οι ερωτήσεις χωρίζονται ως εξής: στην υποκλίμακα της Σωματοποίησης ανήκουν οι ερωτήσεις 2,7,23,29,30,33,37, στα Ιδεοψυχαναγκαστικά σημεία οι ερωτήσεις 5,15,26,27,32,36, στη Διαπροσωπική Ευαισθησία 20,21,22,42, στο Άγχος οι 1,12,19,38,45,49, στην Κατάθλιψη οι 9,16,17,18,35,50, στην Εχθρότητα οι 6,13,40,41,46, στο Φοβικό Άγχος οι 8,28,31,43,47, στον Παρανοϊκό ιδεασμό οι 4,10,24,48,51 και στον Ψυχωτισμό οι ερωτήσεις 3,14,34,44 και 53. Οι ερωτήσεις 2,25,39 και 52 δεν περιλαμβάνονται σε κάποια υποκλίμακα αλλά μετρούνται στο γενικό σύνολο.

Στατιστική Ανάλυση

Η κάθε υποκλίμακα εξάγει μία βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται ως άθροισμα των βαθμολογιών των υποκλιμάκων και των βαθμών των ερωτήσεων 2,25,39 και 52. Επομένως το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 212. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο ενόχλησης από ψυχολογικά συμπτώματα και γενικότερα μεγαλύτερη ψυχολογική αναστάτωση του ατόμου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους A. Loutsiou, G. Panayiotou και C. M. Kokkinos και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα διαθέτει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Όλες οι υποκλίμακες έδειξαν καλή εσωτερική συνέπεια με το Cronbach’s alpha να κυμαίνεται από 0,71-0,85. Επίσης είχαν αποδεκτή επαναληπτική δοκιμή με τιμές από 0,68-0,91.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: L. R.  Derogatis και P. M Spencer. (1982)

Προσαρμογή στα ελληνικά: A. Loutsiou, G. Panayiotou και C. M. Kokkinos. (2008)

Francis, V. M., Rajan, P., & Turner, N. (1990). British community norms for the Brief Symptom Inventory. British Journal of Clinical Psychology29(1), 115-116.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική ψυχολογία