Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης [ΚΕΕ-21]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης [BM-21] κατασκευάστηκε το 1988 από τους Pines και Aronson και ορίζει την εξουθένωση ως “κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης που προκαλείται από μακροχρόνια συμμετοχή-εμπλοκή σε καταστάσεις που είναι συναισθηματικά απαιτητικές. Βασικός στόχος της Κλίμακας αποτελεί η μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο δύναται να εφαρμοστεί σε διάφορα επαγγέλματα όπως η εκπαίδευση, η τέχνη, η διοίκηση και οι επιστήμες της διοίκησης.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση 

Το [ΒΜ-21] είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο μέτρησης που περιέχει είκοσι ένα στοιχεία τα οποία απαντώνται σε 7-βαθμη κλίμακα Likert που κυμαίνεται από ποτέ έως πάντα και αξιολογούν το επίπεδο σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης του ατόμου. Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία στο ΒΜ, η οποία σχετίζεται αρνητικά με χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως η αυτονομία, καθώς και με την ικανοποίηση από την εργασία και τη ζωή. Ενώ, αντίστοιχα έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται θετικά με την κακή υγεία και με συμπτώματα όπως οι πονοκέφαλοι, η νευρικότητα και οι οσφυαλγίες.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ύστερα από μελέτες το [ΒΜ-21] θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο με την εσωτερική συνέπεια του να υπερβαίνει το 0,90. Επίσης παρουσιάζει υψηλό επίπεδο σταθερότητας, καθώς υποδεικνύεται από τους συντελεστές επαναληπτικής εξέτασης 1-4 μηνών που κυμαίνονται από 0,66 έως 0,89, αντίστοιχα (Pines & Aronson, 1988).

Βιβλιογραφία

Pines, A. M., & Aronson, E. (1988). Career burnout. New York: Free Press.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Επαγγελματική Εξουθένωση