Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία [CAQ-10]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία (Cardiac Anxiety Questionnaire [CAQ-18]) αναπτύχθηκε από τον Eifert και τους συνεργάτες του το 2000 και αποτελεί τη γενικότερη μορφή του ερωτηματολογίου,  το οποίο στην αρχική του μορφή περιλάμβανε 16 προτάσεις και εν τέλει διαμορφώθηκε ως αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 18 προτάσεων. Συνολικά το CAQ φαίνεται να αξιολογεί το HFA ( heart-focused anxiety) και να αποτελεί επομένως ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό ασθενών με αυξημένο HFA τόσο χωρίς όσο και με καρδιακή νόσο.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία δημιουργήθηκε με σκοπό να  αξιολογεί το HFA, δηλαδή τον φόβο για καρδιακά ερεθίσματα. Επί της ουσίας, το CAQ προέρχεται από το μοντέλο του Reiss (1986), σχετικά με το φόβο για καρδιακές παθήσεις, φόβος για πόνο στο στήθος και άλλες αισθήσεις σχετικά με την καρδιά, όπως δυσφορία ή και το αίσθημα των παλμών.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία αποτελείται από 18 προτάσεις αυτοαναφοράς, οι οποίες βαθμολογούνται σε πενταβάθμια κλίμακα Likert  από το 0 (ποτέ) έως το 5 (πάντα).

Στατιστική Aνάλυση

Το συνολικό σκορ που εξάγει η κλίμακα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των σχετικών αξιολογήσεων συχνότητας για καθένα από τα μεμονωμένα στοιχεία και διαιρώντας το άθροισμα με τον αντίστοιχο αριθμό των στοιχείων, τον αριθμό δηλαδή των συνολικών στοιχείων δοκιμής. Οι βαθμολογίες υποκατηγορίας υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο, για καθένα από τα στοιχεία σε κάθε υποκλίμακα. Όσο υψηλότερα είναι τα αποτελέσματα το CAQ τόσο μεγαλύτερο είναι το άγχος σχετικά με την καρδιακή λειτουργία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία παρουσιάζει συνέπεια εσωτερικής κατασκευής και έχει καλή συγκλίνουσα εγκυρότητα. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται τόσο σε ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, όσο και σε υγιείς πληθυσμούς για τη διερεύνηση του φόβου της ασθένειας. Έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα με δείκτη Cronbach’s alpha 0,825.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Eifert και  συνεργάτες

Eifert, G. H., Thompson, R. N., Zvolensky, M. J., Edwards, K., Frazer, N. L., Haddad, J. W., & Davig, J. (2000). The cardiac anxiety questionnaire: development and preliminary validity. Behaviour research and therapy38(10), 1039-1053.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Τags: Κλίμακα