Κλίμακα Ανάλυσης των Ικανοτήτων Προσαρμογής στη Σταδιοδρομία [ΚΑΙΠΣ-24]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ανάλυσης των Ικανοτήτων Προσαρμογής στην Σταδιοδρομία (Career Adapt-Abilities [CAAS-24]) κατασκευάστηκε το 2018 από τους Δέσποινα Σιδηροπούλου-Καμπούρη, Κατερίνα Μικεδάκη, Κατερίνα Αργυροπούλου και Ανδρόνικο Καλίρη. Η ικανότητα προσαρμογής κάποιου στη σταδιοδρομία περιγράφει τη συνειδητή και συνεχή εξερεύνηση του εαυτού του, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς αλλαγές και μεταβολές που αφορούν στο κομμάτι αυτό. Όσον αφορά την προσαρμοστικότητα, αυτή αποτελείται από τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: ανησυχία, έλεγχο, περιέργεια και αυτοπεποίθηση. Με βάση την παρούσα κλίμακα μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον στο να καταλάβει κάποιος πως να χρησιμοποιεί τις αυτορρυθμιζόμενες ικανότητες του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη μεταβαλλόμενη φύση της σταδιοδρομίας του.

Στόχος Κλίμακας

Πρωταρχικός στόχος της κλίμακας είναι να εξετάσει την καταλληλότητα της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας σε ένα πληθυσμό καθώς λαμβάνει υπόψη:

  1. τα θετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας στη σταδιοδρομία των νέων.
  2. την επισφαλή κατάσταση της οικονομίας αλλά και της αγοράς εργασίας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Σχετικά με την δομή της Κλίμακας, αναφέρεται πως αποτελείται από 24 στοιχεία που αποδίδουν μία συνολική βαθμολογία προσαρμοστικότητας (π.χ. “Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων μου”, “Προετοιμάζομαι για το μέλλον” κ.λπ.). Τα 24 αυτά στοιχεία χωρίζονται σε τέσσερις υποκλίμακες, οι οποίες μετράνε τα χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας (ανησυχία, έλεγχος, περιέργεια και αυτοπεποίθηση). Οι συμμετέχοντες απαντούν με βάση το βαθμό που διαθέτουν κάθε μία από τις παραπάνω ικανότητες, σε μια 5-βάθμια κλίμακα τύπου Likert (από 1= όχι ισχυρή έως και 5= ισχυρότερη) για καθένα από τα 24 στοιχεία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Για την Κλίμακα χρησιμοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας και ο δείκτης του Cronbach ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικός με α=0.88 για τη συνολική κλίμακα και για τις υποκλίμακες: ανησυχία: α=0.81, έλεγχος: α=0.73, περιέργεια: α=0.73 και αυτοπεποίθηση: α=0.80.

Βιβλιογραφία

Sidiropoulou-Dimakakou, D., Mikedaki, K., Argyropoulou, K., & Kaliris, A. (2018). A psychometric analysis of the Greek Career Adapt-Abilities Scale in university students. International Journal of Psychological Studies, 10(3), 95.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!