Συνέντευξη Εκτίμησης Παιδιών [ΣΕΠ]

Σκοπός

Κύριος στόχος της συνέντευξης Child Assessment Schedule [CAS] είναι να «ανιχνεύσει» και να αξιολογήσει τις ψυχικές διαταραχές που εμφανίζονται, τόσο σε παιδιά, όσο και σε εφήβους.

Ανάλυση ερωτηματολογίου

Η συνέντευξη Child Assessment Schedule [CAS], διάρκειας 45 έως 75 λεπτών, πρόκειται για μια συνέντευξη ημιδομημένης μορφής που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ψυχιατρικής, αλλά και της ψυχολογικής λειτουργικότητας των παιδιών, τόσο σε κλινικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Δημιουργήθηκε από τον Hodges (1993) και περιλαμβάνει σταθμισμένες ερωτήσεις και εμφανίζεται σε διαφορετική μορφή έκδοσης για τους γονείς και για τα παιδιά. Η πλειοψηφία των ερωτήσεων είναι «ανοικτού» τύπου και η συνέντευξη είναι «διαχωρισμένη» σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς, με τις απαντήσεις να είναι της μορφής «ναι», «όχι», «αμφίβολο» και «δεν αξιολογείται». Η δεύτερη κατηγορία παρέχει ενημέρωση αναφορικά με την αρχή εκδήλωσης των συμπτωμάτων, καθώς και για το χρόνο διάρκειάς τους. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένδειξη έχει γίνει αντιληπτή από τον εξεταστή, οι οποία βαθμολογείται με την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Στην τέταρτη κατηγορία ο εξεταστής καταγράφει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαγνωστικής πράξης.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμονόμηση της συνέντευξης Child Assessment Schedule [CAS] γίνεται με βάση το διαγνωστικό ευρετήριο και τον λογάριθμο για Η\Υ, σύμφωνα με το [DSM-IV],  τα οποία χρησιμοποιούνται για κάθε είδους διαταραχή. Κάθε στοιχείο CAS βαθμολογείται ως “ναι”, “όχι” , “διφορούμενο” ή “μη βαθμολογούμενο”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί ειδική εκπαίδευση, διάρκειας τριών ημερών που θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση της συνέντευξης, όπως επίσης και την χορήγηση και την αξιολόγηση. Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ασχολούνται με την εκτίμηση και την αξιολόγηση τεσσάρων βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων και ολοκληρώνουν τη διενέργεια της συνέντευξης με τη χρήση εθελοντών. Ακολούθως προβαίνουν στην αξιολόγηση ήδη δέκα καταγεγραμμένων συνεντεύξεων, προκειμένου να εκτιμήσουν τον βαθμό της αξιοπιστίας. Για τη διενέργεια της συνέντευξης χρησιμοποιούνται τέσσερις εθελοντές. Τα παιδιά που εμφανίζουν διαταραχές καταγράφουν πιο υψηλή βαθμολογία σε σχέση με όσα δεν έχουν.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Οι εσωτερικοί ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τους εξωτερικούς, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη βαθμολογία από την ομάδα ελέγχου. Αναφορικά με την εγκυρότητα, προκύπτει το γεγονός ότι: α) τα παιδιά με συμπτώματα κατάθλιψης στη συνέντευξη Child Assessment Schedule [CAS] παρουσίασαν πιο υψηλή βαθμολογία από όσα παιδιά δεν παρουσίαζαν κατάθλιψη στο ερωτηματολόγιο Children’s Depression Inventory, β) παιδιά με διαταραχές άγχους εμφάνιζαν πιο υψηλή βαθμολογία στη [CAS] σε σχέση με όσα δεν είχαν στην κλίμακα [STAI] (State-Trait Anxiety Inventory), γ) συντελεστές συσχέτισης μεταξύ [CAS] και [CBCL] (Child Behavior Check-Parent report).

Βιβλιογραφία

Hodges, K. (1993). Structured interviews for assessing children. Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines.

Preston, J. L., Leece, M. C., & Maas, E. (2016). Intensive treatment with ultrasound visual feedback for speech sound errors in childhood apraxia. Frontiers in Human Neuroscience, 440.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω συνέντευξη, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.