Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση [CBCL-120]

 

Ανάλυση Συστήματος

Το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]), αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ που δημιουργήθηκε από τον Achenbach το 1966. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθημάτων, παιδιών 6-18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο.

Στόχος Συστήματος

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων στα παιδιά με σκοπό να βοηθήσει τους γονείς και τους καθηγητές να ελέγξουν και να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις ηλικίες των 6-18 ετών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι γονείς και οι καθηγητές των παιδιών καλούνται να απαντήσουν σε 120 ερωτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δημογραφικές πληροφορίες για το παιδί, ερωτήσεις για τις ικανότητες του, καθώς και ερωτήσεις που αφορούν συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-3 διαβαθμίσεων από 0 («Αυτό δεν ταιριάζει στο παιδί»), έως 2 («Ταιριάζει πολύ ή πολύ συχνά»).

Στατιστική Aνάλυση

O συνολικός βαθμός που προκύπτει ως άθροισμα των βαθμών κάθε ερώτησης, περιέχει ακατέργαστες βαθμολογίες για 3 κλίμακες ικανοτήτων και κυμαίνεται από 0 έως 240. Στην περίπτωση όπου η συνολική βαθμολογία είναι μικρότερη του 37, το παιδί θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε ιατρική συμβουλή, αν είναι ανάμεσα σε 37-40 είναι μία οριακή περίπτωση όπου το παιδί πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση και αν χρειαστεί να λάβει ιατρική συμβουλή και σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του 40 έχουμε μία φυσιολογική περίπτωση υγιούς παιδιού.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έδειξε καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s να κυμαίνεται από 0,85 έως 0,94. Μάλιστα, είναι παγκοσμίως αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια και κάτω από πολλές συνθήκες.

Βιβλιογραφία

Achenbach, T.M. (2003). Εγχειρίδιο για τα ερωτηματολόγια και προφίλ σχολικής ηλικίας ΣΑΕΒΑ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Συμβουλευτική ψυχολογία