Μέτρο Ανθεκτικότητας Παιδιού και Νεολαίας [ΜΑΠΝ-28]

Child & Youth Resilience Measure [CYRM-28]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Child and Youth Resilience Measure-28 (CYRM-28) δημοσιεύτηκε το 2011 από τους Liebenberg (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada), Ungar (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada), και Vijver  (Tilburg University, Tilburg, Netherlands).

 

Στόχος Κλίμακας

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης Κλίμακας είναι η επικύρωση του Μέτρου Ανθεκτικότητας Παιδιού και Νεολαίας μεταξύ δύο δειγμάτων νεολαίας με πολύπλοκες ανάγκες (Liebenberg et. al). Η ανάπτυξη του προήλθε από την ανάγκη για μια πιο περιεκτική κατανόηση της ανθεκτικότητας σε διαφορετικούς πολιτισμούς και περιβάλλοντα. Αρχικά, Το CYRM αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ένα σχεδιασμό μικτών μεθόδων (ποιοτικών και ποσοτικών) σε 11 χώρες με 1.451 νέους ηλικίας 13–23 ετών. Οι νέοι, επιλέχτηκαν με τρόπο που να  μεγιστοποιεί την ποικιλομορφία όσον αφορά το κοινωνικό πλαίσιο και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

 

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η κλίμακα CYMR περιλαμβάνει 28 ερωτήματα σχετικά με το πόσο ανθεκτικοί είναι οι νέοι απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο συμβιώνουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το CYRM-28 έχει 3 υποκατηγορίες αντανακλώντας τις κύριες κατηγορίες ανθεκτικότητας. Επιπλέον, κάθε μία  υποκλίμακα έχει τις δικές τις ομάδες ερωτήσεων. Σχετικά με την πρώτη υποκλίμακα αντικατοπτρίζει έναν ατομικό παράγοντα που περιλαμβάνει προσωπικές δεξιότητες (5 στοιχεία), υποστήριξη από ομότιμους (2 στοιχεία) και κοινωνικές δεξιότητες (4 στοιχεία), η δεύτερη υποκατηγορία ασχολείται με τη φροντίδα, όπως αντικατοπτρίζεται στη φυσική φροντίδα (2 στοιχεία) καθώς και ψυχολογική φροντίδα (5 στοιχεία). Η τρίτη υποκατηγορία περιλαμβάνει στοιχεία περιβάλλοντος που διευκολύνουν την αίσθηση ότι ανήκουν στη νεολαία, που σχετίζονται με συστατικά της πνευματικότητας(3 στοιχεία), του πολιτισμού (5 στοιχεία) και της εκπαίδευσης ( 2 στοιχεία). Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τον βαθμό κατά τον οποίο θεωρούν πως τους αντιπροσωπεύει κάθε μία από τις προτάσεις χρησιμοποιώντας μία 5-βάθμια κλίμακα Likert από το 1(Καθόλου) έως το 5 (Πολύ).

 

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες της κλίμακας CYRM-28, δηλαδή νέοι από την Καναδική κοινότητά όπου έγινε η έρευνα, κλήθηκαν να απαντήσουν στα ερωτήματα επιλέγοντας και κυκλώνοντας κάθε φορά έναν αριθμό από (1) – (5) ανάλογα με το πόσο τους αντιπροσωπεύει η ερώτηση. Ο χρόνος διεξαγωγής υπολογίστηκε κατά μέσο όρο 45-60 λεπτά.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έπειτα από έρευνα που διεξήχθη από την Liebenber (2011), φάνηκε ότι η κλίμακα είναι αξιόπιστη ως προς το γενικό σύνολο, διότι κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s alpha 0.65-0.91). Ειδικότερα για κάθε μία από τις 3 υποκατηγορίες της κλίμακας (ατομικό, φροντίδας και περιβάλλοντος) παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα  Cronbach’s alphas 0.803 ,0.833 και 0.794, αντίστοιχα.

 

Βιβλιογραφία

Ungar, M., & Liebenberg, L. (2011). Assessing resilience across cultures using mixed methods: Construction of the child and youth resilience measure. Journal of Mixed Methods Research, 5(2), 126-149.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ανθεκτικότητα, Νεολαία