Ερωτηματολόγιο για Ασθενείς με Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο για τη χρόνια αναπνευστική νόσο (ΕΧΑ-20) [Chronic Respiratory Questionnaire CRQ-20] κατασκευάστηκε από τον Guyatt και τους συνεργάτες του το 1987 και περιείχε 20 στοιχεία. Βασικός σκοπός του Ερωτηματολογίου [CRQ-20]  είναι να μετρά τις σωματικές και ψυχολογικές διαστάσεις των ασθενών με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μία δέκα-βάθμια (10-βάθμια) κλίμακα Likert (1=καμία εμφάνιση έως 10=πάρα πολύ έντονη εμφάνιση, κάθε μίας διάστασεις) με τέσσερις διαστάσεις (Δύσπνοια, Κόπωση, Συναισθηματική, Κυριαρχία). Οι  βαθμολογίες και από τις τέσσερεις διαστάσεις που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προκύπτουν από την πρόσθεση των βαθμολογιών για τα στοιχεία που συνθέτουν κάθε κατηγορία και τη διαίρεσή τους με τον αριθμό των στοιχείων. Επομένως, η συνολική βαθμολογία όσο υψηλότερη είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η εμφάνιση και κατ΄επέκταση η δυσκολία του πάσχοντος να αναπνεύσει.  

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Για να ελέγξουμε την εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου, υπολογίσαμε τα άλφα του Cronbach για κάθε μία από τις υποκλίμακες. Τα άλφα του Cronbach για καθεμία από τις υποκλίμακες του κυμάνθηκαν από 0,85 έως 0,96.

Βιβλιογραφία

Guyatt, G. H., King, D. R., Feeny, D. H., Stubbing, D., & Goldstein, R. S. (1999). Generic and specific measurement of health-related quality of life in a clinical trial of respiratory rehabilitation. Journal of clinical epidemiology, 52(3), 187-192.

Norweg, A., Jette, A. M., Ni, P., Whiteson, J., & Kim, M. (2011). Outcome measurement for COPD: reliability and validity of the Dyspnea Management Questionnaire. Respiratory medicine, 105(3), 442-453.


Για υποστήριξη στην έρευνα με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis.

Tags: Ασθενείς, Ψυχικές υγεία