Συνολική Εκτίμηση της Ικανοποίησης από τη Νοσηλεία

Comprehensive Assessment of Satisfaction with Care [CASC-61]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο για την Συνολική Εκτίμηση της Ικανοποίησης από τη Νοσηλεία (CASC-61) δημιουργήθηκε από τον Bredart και τους συνεργάτες του το 1998 και αποτελείται από 61 στοιχεία που επιλέχθηκαν από υπάρχοντα ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών. Οργανώνεται σε τρία μέρη, το πρώτο αφορά τους γιατρούς, το δεύτερο αφορά τους νοσηλευτές και το τρίτο τις νοσοκομειακές υπηρεσίες και την γενική ικανοποίηση τους. Είναι ένα πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο και περιλαμβάνει πολλαπλά στοιχεία που αφορούν ειδικές όψεις της φροντίδας. Το CASC-61 συμπληρώνεται από τους ασθενείς μετά το τέλος της νοσηλείας τους, χωρίς αυτό να  σημαίνει πως οι ασθενείς δεν μπορούν να το συμπληρώσουν και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Στόχος του ερωτηματολογίου (CASC-61) είναι η αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης των ασθενών από την νοσηλεία τους. Κυρίως στοχεύει στην επίδραση διάφορων παρεμβάσεων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με νεοπλασία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Οι απαντήσεις του CASC-61 δίνονται σε μία 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου διαβαθμίζονται από 1 = κακή ποιότητα φροντίδας και καταλήγει σε 5 = άριστη. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται από  την συνολική τιμή ή τον μέσο όρο του αθροίσματος των απαντήσεων στις ερωτήσεις κάθε υπό κλίμακας και το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει το βαθμό ικανοποίησης του ασθενούς, που όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία, τόσο υψηλότερο είναι αυτό το επίπεδο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο είναι έγκυρο με τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων να είναι επαρκής και να κυμαίνεται μεταξύ 0,62 και 0,73. Επίσης, το ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστο με τον δείκτη Cronbachs α να είναι μεγαλύτερος από 0,85 για όλες τις υποκλίμακες και ίσος με 0,97 για το σύνολο του ερωτηματολογίου. Τέλος, το CASC-61 έχει σταθμιστεί στην ελληνική από τον Κριτσοτάκη και τους συνεργάτες του το 2009.

Βιβλιογραφία

Bredart, A., Ravazi, d., Robertson, C., Didier, F., Scaffidi, E., & De Haes, J. C. M (1999). A comprehensive assessment of satisfaction with care: Preliminary psychometric analysis in an oncology institute in Italy. Annals of Oncology, 10, 839-846.

Brédart, A., Razavi, D., Delvaux, N., Goodman, V., Farvacques, C., & Van Heer, C. (1998). A comprehensive assessment of satisfaction with care for cancer patients. Supportive Care in Cancer, 6(6), 518-523.

Kritsotakis, G., Koutis, A. D., Kotsori, A., Alexopoylos, C. G., & Philalithis, A. E. (in press). Measuring patient satisfaction in oncology units: interview-based psychometric validation of the “Comprehensive Assessment of Satisfaction with Care”in Greece. European Lournal of Cancer Care.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!