Κλίμακα Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης [ΚΕΚ-19]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης [CBI-19] κατασκευάστηκε το 2005 από τον Kristensen και τους συνεργάτες του και αποτελεί βασικό ψυχομετρικό εργαλείο για τη διεξαγωγή μελετών στη μέτρηση του συνδρόμου εξουθένωσης σε διάφορα επαγγέλματα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα αποτελείται από 19 προτάσεις, στις οποίες οι συµµετέχοντες καλούνται να δηλώσουν, σε 5-βάθμια κλίμακα Likert, τη συχνότητα εµφάνισης τους ή τον βαθµό εµφάνισης. Κάθε µία απάντηση βαθμολογείται από 0 (ποτέ/σε πολύ µικρό βαθµό) έως 100 (πάντα/σε πολύ µεγάλο βαθµό).
Υψηλότερη βαθµολογία δηλώνει ψηλότερο βαθµό εξουθένωσης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το CBI αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο με τις τρεις υποκλίμακες να σημειώνουν εσωτερική συνέπεια 0.892, 0.868 και 0.836

Βιβλιογραφία

Kristensen, T. S., Borritz, M., Villadsen, E., & Christensen, K. B. (2005). The Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. Work & stress, 19(3), 192-207.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Εξουθένωση