Ερωτηματολόγιο Αμυντικού Στυλ [ΕΑΣ-40]

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αμυντικού Στυλ  (Defense Style Questionnaire [DSQ-40]) προέρχεται από μια προηγούμενη έκδοση 88 ερωτημάτων, που επανασημάνθηκε για πρώτη φορά από τον Andrews et al. το 1989, ο οποίος αξιολόγησε την εγκυρότητα αυτής της έκδοσης. Το DSQ-40 είναι σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο, που χρησιμοποιείται ως μέτρο αυτοαναφοράς για αμυντικούς μηχανισμούς. Η δημιουργία αυτού του ερωτηματολογίου έχει ως στόχο να εξετάσει διάφορες ψυχομετρικές ιδιότητες όπως είναι η εσωτερική συνέπεια, η δομή των παραγόντων και  οι διακρίσεις.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο [DSQ-40] περιλαμβάνει 40 ερωτήματα σε μορφή 9-βάθμιας κλίμακας Likert. Οι 40 ερωτήσεις συγκεντρώνουν βαθμολογίες για 20 αμυντικούς μηχανισμούς, δύο ερωτήματα για καθένα. Αναφέρονται συνήθως ως ανώριμα, νευρωτικά και ώριμα στυλ. Το σκορ για μηχανισμούς άμυνας και στυλ άμυνας προκύπτει από τον μέσο όρο των αξιολογήσεων για σχετικά αντικείμενα.

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Αμυντικού Στυλ εξάγει μια συνολική βαθμολογία, η οποία αποτελεί τον μέσο όρο των ερωτημάτων του. Οι 20 κλίμακες DSQ-40 βαθμολογούνται λαμβάνοντας τον μέσο όρο των δύο στοιχείων για κάθε κλίμακα. Οι βαθμολογίες συντελεστών είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών κλίμακας για τις κλίμακες 1-4 (ώριμη), τις κλίμακες 5-8 (νευρωτικές), και κλίμακες 9-20 (ανώριμες άμυνες). 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σε αρκετές μελέτες έχει γίνει χρήση του ερωτηματολογίου DSQ-40 (Andrews et. al. 1993, Chabrol et al 2005, Ruutuu et. al. 2006, Schauenburg et al 2007) και προσδιορίστηκε πως πολλά στοιχεία του DSQ 40 έχουν ανεπαρκή εγκυρότητα περιεχομένου (Chabrol et al 2005, Schauenburg et al. 2007). Η τιμή Cronbach’s alphas κυμάνθηκε από 0.57-0.75 για τα διάφορα στυλ (Andrews et. al. 1993).

Βιβλιογραφία

Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and Mental Disease, 181(4), 246–256.

Chabrol, H., Rousseau, A., Rodgers, R., Callahan, S., Pirlot, G., & Sztulman, H. (2005). A Study of the Face Validity of the 40 Item Version of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40). The Journal of Nervous and Mental Disease, 193(11), 756–758.

Ruuttu, T., Pelkonen, M., Holi, M., Karlsson, L., Kiviruusu, O., Heil??, H., … Marttunen, M. (2006). Psychometric Properties of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40) in Adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 194(2), 98–105.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Defense Style Questionnaire, ερωτηματολόγιο Αμυντικού στυλ, DSQ-40, μηχανισμοί άμυνας, ψυχομετρία