Ερωτηματολόγιο Οδοντιατρικών Σχέσεων για φοβικούς και μη φοβικούς οδοντιατρικούς ασθενείς [ΕΡΟΣ-36]

Dental Relationship Questionnaire for phobic and non-phobic dental patients [ΕΡΟΣ-36]

Σκοπός Ερωτηματολογίου 

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αποκάλυψη της γνώμης των οδοντιατρικών  ασθενών γύρω από τις σχέσεις οδοντιάτρου-ασθενούς και τη στάθμιση της διαφορετικότητας μεταξύ φοβικών και μη φοβικών ασθενών 

Ανάλυση 

Το ερωτηματολόγιο [ΕΡΟΣ-36] κατασκευάστηκε από την Αράβου το 2008 και αποτελείται από 36 ερωτήσεις οι οποίες κινούνται σε τέσσερις εννοιολογικές διαστάσεις: Επικοινωνία οδοντίατρου- ασθενούς, Χειρισμός του άγχους του ασθενούς, Βιοηθική, Επάρκεια του οδοντίατρου. Τα ερωτήματα εκφράζουν θέσεις υπέρ και κατά των ασθενών, καθώς και υπέρ και κατά των οδοντιάτρων.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση 

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τον φόβο ο οποίος  μετριέται με σκορ από 5 έως 25. Φοβικός θεωρείται αυτός που το σκορ που συγκεντρώνει είναι μεταξύ του 19-25. Η μετάφραση και η στάθμιση του ερωτηματολογίου έγινε από την χειρουργό οδοντίατρο Αράβου (2008). Τα ερωτήματα του [ΕΡΟΣ-36], διαθέτουν επταβάθμια απαντητική κλίμακα Guttman, όπου το ένα (1) εκφράζει την απόλυτη διαφωνία και το επτά (7) την απόλυτη συμφωνία προς την εκάστοτε ερώτηση. Κατά τη στατιστική επεξεργασία, η κλίμακα των έμμεσων ερωτημάτων αντιστρέφεται, για να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση με τα άμεσα ερωτήματα, να μπορούν να συγκριθούν και να προσθαφαιρεθούν κατά τις ανάγκες της επεξεργασίας, με σκοπό τη δημιουργία των τιμών των εξαρτημένων μεταβλητών (Κατερέλος, 2001)

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Το ΕΡΟΣ διαθέτει φαινομενικά καλή εγκυρότητα. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (δείκτης Cronbach’s a =0.78).

Βιβλιογραφία 

Αράβου, Σ. (2008). Διαδικασίες επιρροής οδοντιατρικά φοβικών και μη φοβικών ασθενών.

ΜΑΚΡΗ, Χ. (2019). ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΒΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!