Μέτρηση της Κατάθλιψης, του Άγχους και του Στρες (ΜΚΑΣ-21)

Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21)

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο DASS-21 δημιουργήθηκε από τους. Loviband και Loviband αι πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Αν και το DASS-21 μπορεί να συμβάλει στη διάγνωση του άγχους ή της κατάθλιψης, δεν έχει σχεδιαστεί ως διαγνωστικό εργαλείο. Πράγματι, ένας αριθμός συμπτωμάτων που είναι τυπικά για την κατάθλιψη, όπως ο ύπνος, η όρεξη και η σεξουαλικές διαταραχές, δεν καλύπτονται από το DASS-21 και θα πρέπει να αξιολογούνται ανεξάρτητα. Το DASS-21 δεν προορίζεται να αντικαταστήσει μια ολοκληρωμένη κλινική συνέντευξη.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Σκοπός του DASS-21 είναι η αξιολόγηση της σοβαρότητας των βασικών συμπτωμάτων της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες.

Τρόπος Βαθμολόγησης και Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 προτάσεις και κάθε μία από τις 3 κλίμακες (κατάθλιψη, άγχος, στρες) περιλαμβάνει 7 ερωτήματα.

  • Η κλίμακα Κατάθλιψης αξιολογεί τη δυσφορία, την απελπισία, την υποτίμηση της ζωής, την αυτοϋποτίμηση, την έλλειψη ενδιαφέροντος/συμμετοχής, την ανηδονία και την απάθεια.
  • Η κλίμακα άγχους αξιολογεί τη διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, την επίδραση στο μυοσκελετικό, το άγχος ως κατάσταση και την υποκειμενική εμπειρία της επίδρασης του άγχους.
  • Η κλίμακα του στρες είναι ευαίσθητη σε επίπεδα χρόνιας μη ειδικής διέγερσης. Αξιολογεί τη δυσκολία της χαλάρωσης, την υπερδιέγερση, την ευεξαπτότητα, την ευερεθιστότητα/υπεραντιδραστικότητα και την ανυπομονησία.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τους αντιπροσωπεύει καθεμιά από τις προτάσεις χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert τεσσάρων διαβαθμίσεων όπου 0 = δεν ίσχυσε καθόλου για εμένα, 3 = είχε ισχύ σε εμένα πάρα πολύ ή τις περισσότερες φορές. Οι βαθμοί κάθε συμμετέχοντα αθροίζονται προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική τιμή της αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης. Η ανώτερη τιμή είναι 63 για το σύνολο του DASS-21 και 21 για την κάθε κλίμακα.

Εγκυρότητα

Το ερωτηματολόγιο DASS-21 διαθέτει καλή εγκυρότητα περιεχομένου καθώς και καλή εννοιολογική εγκυρότητα αφού η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των 21 ερωτημάτων έδωσε τρεις παράγοντες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες του 1 που μετρούσαν το 56.6% της διακύμανσης και οι ενδοσυσχετίσεις κυμάνθηκαν από 0,445 έως 0,77 για την κάθε κλίμακα.

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cronbachs  α) για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας είναι α = 0,93 και Standardized Item Alpha = 0.93. Η αξιοπιστία των δύο ημίσεων ή ημικλάστων είναι α = 0,83. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για την κλίμακα της κατάθλιψης είναι α = 0,83, για την κλίμακα του άγχους είναι α = 0,81 και για την κλίμακα του στρες είναι α = 0,89. Το ερωτηματολόγιο έχει σταθμιστεί στην ελληνική (Λυράκο, Αρβανίτη 2009).

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Asghari, A., Saed, F., & Dibajnia, P. (2008). Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21) in a non-clinical Iranian sample. Int J psychol, 2(2), 82-102.

Gomez, F. (2016). A guide to the depression, anxiety and stress scale (DASS 21). Central and Eastern Sydney primary health networks.

Lovibond, S.H., & Lovibond, P.F.(1995). Manual  for the Depresion Anxiety Stress Scales (2nd. Ed.) Sydney: Psychology Foundation.

Ελληνόγλωσση

Lyrakos, G., & Arvaniti C. (2009). Greek translation of the DASS. At DASS Translation. http://www2.psy.unsw.edu.au/groups/dass//Greek/Greek.html


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!