Κλίμακα Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες [DASS-21]

 

Ανάλυση Kλίμακας

H Κλίμακα Κατάθλιψης, Αγχους και Στρες (Depression Anxiety Stress Scale [DASS-21]) κατασκευάστηκε από τον P.F. Lovibond και τον S.H. Lovibond το 1993. H Κλίμακα Κατάθλιψης, Αγχους και Στρες είναι ένα σύνολο τριών κλιμάκων αυτοαναφοράς που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση των αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος και στρες.

Στόχος Kλίμακας

H Κλίμακα Κατάθλιψης, Αγχους και Στρες κατασκευάστηκε με σκοπό να προωθήσει την διαδικασία καθορισμού, της κατανόησης και της μέτρησης των πανταχού παρόντων και κλινικά σημαντικών συναισθηματικών καταστάσεων που συνήθως περιγράφονται ως κατάθλιψη, άγχος και στρες.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι πόσο τους αντιπροσωπεύει κάθε μια από τις 21 προτάσεις μέσω μίας κλίμακας τύπου Likert-4 διαβαθμίσεων από το 0 (Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα) έως το  3 (Είχε ισχύ  σε μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες φορές). Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπάρχει χρονικό όριο. Καθεμία από τις τρεις κλίμακες του DASS περιλαμβάνει 7 ερωτήματα, τα οποία διαιρούνται σε υποκλίμακες. Η κλίμακα Κατάθλιψης αξιολογεί την δυσφορία, την απελπισία, την υποτίμηση της ζωής και την απάθεια. Η κλίμακα Άγχους αξιολογεί την διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το άγχος σαν κατάσταση και την υποκειμενική εμπειρία της επίδρασης του άγχους. Η κλίμακα του στρες είναι ευαίσθητη σε αυξημένα επίπεδα χρόνιας μη ειδικής  διέγερσης, αξιολογεί την δυσκολία χαλάρωσης, την υπερδιέγερση, την ευεξαπτότητα, την ευερεθιστότητα και την  ανυπομονησία.

Στατιστική Aνάλυση

Η  κάθε υποκλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος της κυμαίνεται από το 0 ως το 21. Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται ως άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας των υποκλιμάκων και στη συνέχεια διαιρούμε με 3, προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική τιμή της αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι ως εξής, αν η βαθμολογία είναι μικρότερη του 0,5 θεωρείται φυσιολογική κατάσταση, από 0,5-1 είναι ήπια, από 1-2 είναι μέτρια, από 2-3 σοβαρή και αν η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του 3 θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή. Σε περίπτωση υψηλών τιμών το άτομο πρέπει να λάβει ιατρική συμβουλή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

H Κλίμακα Κατάθλιψης, Αγχους και Στρες έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Lyrakos N. G, Arvaniti C., Smyrnioti M., Kostopanagiotou G. και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας είναι Cronbach’s a=0,965. Το ερωτηματολόγιο διαθέτει επίσης καλή εγκυρότητα περιεχομένου καθώς και καλή δομική εγκυρότητα.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Lovibond, S.H.; Lovibond, P.F. 1995

Lovibond, S. H. (1995). ovibond PF. Manual for the Depression Anxiety Stress Scales. 2nd ed. Sydney: Psychology Foundation.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλινική Ψυχολογία