Το Ερωτηματολόγιο Της Σκοτεινής Τριάδας [ΕΣΤ-12]

Dirty dozen questionnaire [DDQ-12]

 

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η καλύτερη κατανόηση της σκοτεινής πλευράς της ανθρώπινης φύσης. Μετρά τα κοινωνικά ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά του Ναρκισσισμού (narcissism), του Μακιαβελισμού (makiavellianism) και της Ψυχοπάθειας (psychopathy) . Το τεστ της Σκοτεινής Τριάδας χρησιμοποιείται συχνά από την αστυνομία και τα δικαστήρια, σε ψυχιατρικές πτέρυγες και αξιολογήσεις, ακόμη και σε μεγάλες εταιρίες.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον για τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης έχει αυξηθεί εκθετικά. Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της σκοτεινής πλευράς, οι ερευνητές Jonason και  Webster 2010) ανέπτυξαν και επικύρωσαν ένα συνοπτικό ερωτηματολόγιο με βάση το ήδη υπάρχον τεστ των Paulhus και Webster (2002) , 12 στοιχείων μέτρησης της σκοτεινής τριάδας: ναρκισσισμός, ψυχοπάθεια, μακιαβελισμός

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου γίνεται ως εξής : Αποτελείται από 12 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 4 αναφέρονται στις τρείς λανθάνουσες συμπεριφορές του Μακιαβελισμού, της Ψυχοπάθειας και του Ναρκισσισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν να απαντήσουν σε μια 5βάθμια  κλίμακα τύπου Likert όπου το (1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) με δηλώσεις που δηλώνουν (1) ναρκισσισμό, (2) ψυχοπάθεια, (3) μακιαβελισμό . Οι υψηλές βαθμολογίες δεν συσχετίζονται απαραίτητα με κλινικές διαγνώσεις. Σύμφωνα με μελέτες οι ενήλικοι άνδρες έχουν υψηλότερη βαθμολογία από ότι οι γυναίκες, και αυτό επειδή οι άνδρες τείνουν να επωφελούνται περισσότερο από τι χρήση χειριστικών, εκμεταλλευτικών στρατηγικών που χαρακτηρίζουν τα χαρακτηριστικά της [DDQ-12] (Jones & Paulhus 2002)

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

To [DDQ-12] είναι ένα αξιόπιστο μέτρο για την μέτρηση των κοινωνικά ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του Dirty Dozen ήταν καλή για τον μακιαβελισμό (α = 0,80) και τον ναρκισσισμό (α = 0,80), αλλά μέτρια για την ψυχοπάθεια (α = 0,64). H συνολική αξιοπιστία του Dirty Dozen [DDQ-12] ήταν αρκετά υψηλή με τον δείκτη Cronbach’s a=0.87

 

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση 

Τέγος, Δ. (2017). Εργασιακός εκφοβισμός: προσωπικά χαρακτηριστικά και εργασιακά αποτελέσματα (Master’s thesis, Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Ξενόγλωσση 

De Buck, A., Pauwels, L. J., Hardyns, W., & Ponnet, K. (2021). Testing Measurement Invariance of the Dark Triad Dirty Dozen in a Belgian Adult Sample. Psychologica Belgica61(1), 377.

Jonason, P. K., Li, N. P., & Czarna, A. Z. (2013). Quick and dirty: Some psychosocial costs associated with the Dark Triad in three countries. Evolutionary Psychology11(1), 147470491301100116.

Jonason, P. K., & McCain, J. (2012). Using the HEXACO model to test the validity of the Dirty Dozen measure of the Dark Triad. Personality and Individual Differences53(7), 935-938.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!