Ερωτηματολόγιο Εξέτασης των Διαταραχών Διατροφής [ΕΞΔΔ-36]

Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36]

Σκοπός 

Στόχος του ερωτηματολογίου [EDEQ-36] είναι να  αξιολογεί τα συμπεριφορικά συμπτώματα των διαταραχών πρόσληψης τροφής, όπως είναι η υπερφαγία και οι απρόσφορες αντιρροπιστικές μέθοδοι, αλλά και τις διαταραγμένες στάσεις του ασθενούς σε σχέση με το φαγητό, το σχήμα και το βάρος του σώματος του.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο [EDEQ-36] κατασκευάστηκε από τους Fairburn και Beglin (1993) και αποτελείται από 36 ερωτήσεις. Το [EDEQ-36] μετρά τις παθολογικές στάσεις και συμπεριφορές του ασθενούς απέναντι στο φαγητό για τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες (διάστημα 28 ημερών). Οι 4 υποκλίμακες είναι : (α) περιορισμός, (β) ανησυχία με το σχήμα του σώματος, (γ) ανησυχία με το βάρος, (δ) ανησυχία για την κατανάλωση τροφής. Το ερωτηματολόγιο [EDEQ-36] μεταφράστηκε με κριτική και στατιστική μέθοδο από 22 δίγλωσσες Ελληνίδες, και χρησιμοποίησαν την αντίστροφη διαδικασία μετάφρασης.

Βαθμονόμηση Ερωτηματολογίου 

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής : οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε 36 ερωτήσεις. Στις πρώτες 15 θα πρέπει να απαντήσουν πόσο συχνά έχει εκδηλωθεί η συγκεκριμένη συμπεριφορά, σε μια κλίμακα 7 διαβαθμίσεων όπου το 0=καμία ημέρα και το 6= κάθε ημέρα. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι συμμετέχοντες απαντούν εάν έχει εκδηλώσει την εν λόγω συμπεριφορά με «Ναι» ή «Όχι». Στις ερωτήσεις που απομένουν απαντούν κατά πόσο συμφωνούν με κάθε πρόταση σε μία κλίμακα 7 διαβαθμίσεων με το 0 =καθόλου και το 6=πάρα πολύ.

Στατιστική Ανάλυση 

Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 6. Η βαθμολογία του ερωτώμενου στην κάθε υποκλίμακα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο των απαντήσεων που υπάγονται σε αυτήν. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται με το άθροισμα του βαθμού σε καθεμία από τις 36 ερωτήσεις. Η κατώτατη βαθμολογία είναι το 0 και η υψηλότερη βαθμολογία το 144 και περισσότερο. Μια υψηλή βαθμολογία θα σήμαινε ότι ο ερωτηθέντας έχει μεγαλύτερη συχνότητα όσον αφορά τα επεισόδια υπερφαγίας, το βαθμό ελέγχου, τη χρήση καθαρτικών, την μεγαλύτερη τάση για έμετο και  την έντονη σωματική άσκηση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Το [EDEQ-36] έδειξε καλή συγχρονική εγκυρότητα και ικανοποιητική ποιοτική εγκυρότητα κριτηρίου αλλά και υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας με τον δείκτη Cronbach’s a = 0,90 

Βιβλιογραφία 

Binford, R. B., Le Grange, D., & Jellar, C. C. (2005). Eating Disorders Examination versus Eating Disorders Examination‐Questionnaire in adolescents with full and partial‐syndrome bulimia nervosa and anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders37(1), 44-49.

Fairburn, C. G., & Beglin, S. J. (1994). Assessment of eating disorders: Interview or self‐report questionnaire?. International journal of eating disorders16(4), 363-370.

Luce, K. H., & Crowther, J. H. (1999). The reliability of the eating disorder examination—Self‐report questionnaire version (EDE‐Q). International Journal of Eating Disorders25(3), 349-351.

Machado, P. P., Grilo, C. M., Rodrigues, T. F., Vaz, A. R., & Crosby, R. D. (2020). Eating disorder examination–questionnaire short forms: a comparison. International Journal of Eating Disorders53(6), 937-944.

Mond, J. M., Hay, P. J., Rodgers, B., Owen, C., & Beumont, P. J. V. (2004). Validity of the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) in screening for eating disorders in community samples. Behaviour research and therapy42(5), 551-567.

Nagata, J. M., Murray, S. B., Compte, E. J., Pak, E. H., Schauer, R., Flentje, A., … & Obedin-Maliver, J. (2020). Community norms for the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) among transgender men and women. Eating behaviors37, 101381.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!