Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 

Ανάλυση Test

Το Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence Test [GalaEmo Test-125]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2005 και αξιολογεί το βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου στην εργασία του σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του Goleman.

Στόχος Test

Το Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης [GalaEmo Test-125] αξιολογεί το βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου στην εργασία μέσω 125 προτάσεων αυτοαναφοράς. Οι 125 ερωτήσεις κατανέμονται σε πέντε επιμέρους υπό-ενότητες ( 25 ερωτήσεις η κάθε υποενότητα), οι οποίες αναφέρονται στις πέντε βασικές διαστάσεις συναισθηματικής νοημοσύνης σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του Goleman. Οι πέντε υποκλίμακες είναι η αυτοεπίγνωση/αυτογνωσία, η αυτορρύθμιση, τα κίνητρα συμπεριφοράς, η εν συναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η απάντηση των ερωτήσεων δίνεται σε μια κλίμακα Likert επτά διαβαθμίσεων από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα ) ανάλογα με το πόσο θεωρούν ότι συμφωνούν ή διαφωνούν με το περιεχόμενο της πρότασης.  Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βαθμό για καθεμία πρόταση με κριτήριο τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους.  Στον υπολογισμό της χρησιμοποιούνται και αντεστραμμένες προτάσεις στις οποίες η αξιολόγηση γίνεται με βαθμό αντίστροφο από τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας, που έχουν υποδείξει. 

Στατιστική ανάλυση

Το [GalaEmo Τest-125] εξάγει μία συνολική βαθμολογία, η οποία υπολογίζεται ως άθροισμα των κάθε προτάσεων. Οι βαθμολογίες, που μπορούν να επιτευχθούν ανά πρόταση, κυμαίνονται από το 1 έως το 7. Η ανώτατη τιμή της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι οι 875 βαθμοί. Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα υπολογισμού τιμών για καθεμία από τις πέντε υποομάδες χωριστά. Έτσι, μπορεί να διαγνωστεί η ελλιπής ανάπτυξη ή η εξαιρετική επίδοση ενός εργαζομένου ως προς τις επιμέρους διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης χορηγείται μόνο σε ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου και ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης είναι 30 λεπτά. Ο τρόπος κατασκευής του Τεστ παρέχει εγκυρότητα περιεχομένου και εννοιολογικής κατασκευής. Διαπιστώθηκε σημαντική συνάφεια r= 0,67, p<0,01, με κριτήριο το κατά πόσο το άτομο θεωρεί ότι έχει συναισθηματική νοημοσύνη, αφού συσχετίστηκε ο βαθμός αυτός με την τελική απόδοση του Τεστ. Η συνάφεια αυτή μπορεί να εκληφθεί ως δείκτης εγκυρότητας.

Βιβλιογραφία

Galanakis, M., Krana, L., & Nikola, M. (2021). Emotional Intelligence in Primary School Teachers: The Effect of Gender, Age and Tenure. Psychology, 12(11), 1781-1789.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω τεστ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Emotional intelligence test [GalaEmo Test] , Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης  , αξιοπιστία, εγκυρότητα, ανάλυση ερωτηματολογίου