Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου [ESI-24]

Ανάλυση Kλίμακας

Η Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου  (Employee Satisfaction Inventory [ESI-24]) κατασκευάστηκε το 1992 από τους Hoffman και Ingram, στη συνέχεια ακολούθησαν οι Rogers, Clow και Kash (1994), οι Bettercourt και Brown(1997) και τέλος οι Homburg και Stock (2000). Η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί κεντρικό μέλημα γενικά στον κλάδο των υπηρεσιών και θεωρείται συνήθως ως πολυπαραγοντική κατασκευή, υποθέτοντας ότι ορισμένοι παράγοντες ικανοποίησης είναι πιο σημαντικοί από άλλους.

Στόχος Kλίμακας

Η Kλίμακα Iκανοποίησης Eργαζομένου αναπτύχθηκε με σκοπό να μετράει την ικανοποίηση των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 24 ερωτήσεις σκεπτόμενοι πως είναι οι συνθήκες εργασίας τους και πόσο ικανοποιημένοι είναι από την εργασία αυτή. Οι απαντήσεις στις 24 ερωτήσεις δίνονται σε  μία κλίμακα τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Aνάλυση

Η Kλίμακα Iκανοποίησης Eργαζομένου εξάγει μια συνολική βαθμολογία του αθροίσματος των βαθμών της κάθε ερώτησης που κυμαίνεται από 24 έως 120. Με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους N. Tsigilis, A. Koustelios και A. Togia και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η αξιοπιστία του δείγματος για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας έχει υψηλή εσωτερική συνέπεια με  Cronbach’s a=0,94.

Βιβλιογραφία

Προσαρμογή στα Ελληνικα: N. Tsigilis, A. Koustelios και A. Togia

Koustelios, A. D., & Bagiatis, K. (1997). The Employee Satisfaction Inventory (ESI): Development of a scale to measure satisfaction of Greek employees. Educational and psychological measurement57(3), 469-476.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Οργανωτική ψυχολογία